Na podstawie rozmów z członkami rad nadzorczych na całym świecie określiliśmy priorytety, które rady nadzorcze powinny rozważyć w ramach planowania i realizowania swoich programów działania w 2020 roku.

Zagrożeń ekologicznych nie można dłużej ignorować w kontekście kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ang. ‘ESG’) oraz ługoterminowego myślenia strategicznego.

Równoważenie interesów ogółu społeczeństwa i zysku akcjonariuszy stało się nieuniknione w dyskusjach na temat strategii.

Nowa przełomowa technologia będzie nadal się rozwijać i wystawiać na próbę systemy zarządzania ryzykiem i zasoby ludzkie.

Geopolityczne zawirowania wymagają, by związane z nimi zakłócenia były rozpatrywane w ścisłym powiązaniu ze strategią i ryzykiem.

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie danymi wymagają rygorystycznego, holistycznego podejścia, opartego na analizie ryzyka.

Kultura korporacyjna powinna być wpisana w dyskusje strategiczne, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności z prawem i przepisami, wyniki i zachęty motywujące te działania.

— Różnorodność i integracja powinny mieć odpowiednie miejsce w celach spółki, jej strategii i profilu ryzyka. 

— Planowanie sukcesji jest procesem dynamicznym i ciągłym. Należy być przygotowanym na zmiany zarówno te planowane jak i te niespodziewane.

— Programy rozwoju talentów powinny być dopasowane do strategii, postępu technologicznego i prognozowanych potrzeb w krótkim i dłuższym terminie.

— Zaangażowanie akcjonariuszy cały czas się zwiększa – rady nadzorcze w coraz większym stopniu są rozliczane z wyników i wymagana jest od nich coraz większa przejrzystość.

— Plany gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe pozwalają spółkom szybciej i lepiej przechodzić przez kryzysy.

Ustalenie priorytetów rad nadzorczych będzie szczególnym wyzwaniem w 2020 r., ponieważ akcjonariusze coraz bardziej oczekują skupienia większej uwagi na tym, jak spółka jest przygotowywana na przyszłość. W połączeniu z obawami dotyczącymi gospodarki i zawirowań geopolitycznych, ten rok wymagać będzie zachowania ostrożnej równowagi pomiędzy planowaniem krótko i średnio terminowym a myśleniem długoterminowym.