Propozycja rządu odroczenia do 13 lipca 2020 r. terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

Propozycja odroczenia terminu na zgłoszenie BR

Działania zapobiegawcze w związku z zagrożeniem rozprzestrzenia i zachorowania na koronawirusa (SARS-CoV-2) nie powinny całkowicie usuwać z pola widzenia szeregu obowiązków regulacyjnych, których niedopełnienie może narazić firmę na bardzo poważne skutki prawne.

1000
wieżowiec z danych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewiduje, iż spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 roku, mają czas do 13 kwietnia 2020 roku na dokonanie zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych zobowiązane są do zgłoszenia:

  • danych identyfikacyjnych spółek, które są obowiązane do przekazywania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych - dane te obejmują: nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz NIP,
  • danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania obowiązanych spółek - zaliczamy do nich: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Takie zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego oraz powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Brak wykonania tego obowiązku w odpowiednim terminie zagrożone jest karą pieniężną do 1.000.000 zł

Propozycja Rządu odroczenia do 13 lipca 2020 r. terminu na dokonanie zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

W ramach prac nad tzw. tarczą antykryzysową, która ma pomóc firmom w związku z zagrożeniem rozprzestrzenia i zachorowania na koronawirusa, w dniu 21 marca 2020 roku rząd udostępnił projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje między innymi odroczenie terminu na dokonanie zgłoszenia beneficjenta(ów) rzeczywistego(ych) przez spółki do tego zobowiązane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Zgodnie z projektowanymi zmianami, termin na zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 roku ma zostać odroczony do dnia 13 lipca 2020 roku.

Będziemy informować Państwa o dalszym procedowaniu w odniesieniu do tego projektu i zmianach jakie planowane są w odniesieniu do obowiązków przewidzianych dla spółek w zakresie rejestracji beneficjentów rzeczywistych. 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs