Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Stosowanie ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego tzw. podatek od sprzedaży detalicznej zostało ponownie odroczone. Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przewiduje stosowanie tych przepisów od dnia 1 lipca 2020 roku.

1000
Anna Panek KPMG w Polsce

Associate, KPMG Law, Praktyka Prawa Pracy

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

Warto przypomnieć, że ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej z dnia 6 lipca 2016 roku (dalej „Ustawa”) wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nowy podatek – podatek od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z Ustawą, podatnikami tego podatku są sprzedawcy detaliczni.

Poprzez sprzedawców detalicznych, zgodnie z Ustawą, rozumiemy osoby fizyczne, osoby prawne, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej. Podatek swoim zakresem obejmuje sprzedaż detaliczną – czyli dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatne zbywanie towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oraz także w przypadku, gdy zbywaniu towaru towarzyszy świadczenie usługi odrębnie niezaewidencjonowanej. Podatkowi nie podlega sprzedaż towarów na odległość.

W Ustawie znajdziemy również definicję towaru. Przez pojęcie „towar” powinniśmy rozumieć rzeczy ruchome lub ich części. Należy jednak zauważyć, iż Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie wyłączeń z opodatkowania sprzedaży detalicznej – m.in.: energii elektrycznej, paliw stałych (węgiel i koks) czy np. refundowanych leków.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest przychód ze sprzedaży detalicznej. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Ustawa przewiduje dwie stawki podatku:

  1. 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
  2. 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Pierwotnie ustawa miała wejść w życie w dniu 1 września 2016 roku.

Podatek od sprzedaży detalicznej przedmiotem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości

Komisja Europejska po wejściu w życie pierwotnej wersji Ustawy, na podstawie decyzji z dnia 19 września 2016 roku wszczęła postępowanie w sprawie pomocy państwa Polska – Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce, przewidziane w art. 108 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia poboru tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję Europejską (tzw. nakaz zawieszenia). W wyniku powyższego w dniu 18 października 2016 roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Zaniechanie poboru podatku od sprzedaży detalicznej miało zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych przez sprzedawców detalicznych od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W dniu 30 listopada 2016 roku Polska złożyła na decyzję Komisji Europejskiej skargę do Sądu Unii Europejskiej, w której wniosła o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

W międzyczasie w Polsce została przyjęta ustawa z dnia 15 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która miała na celu zawieszenie stosowanie podatku od sprzedaży detalicznej w 2017 roku. W ocenie Ustawodawcy ustawa mająca na celu zawieszenie stosowania podatku ma zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom, tj. konieczności zwrotu pomocy przez Skarb Państwa (pobranego od przedsiębiorców podatku od sprzedaży detalicznej) wraz z odsetkami lub nakazania zapłaty podatku przedsiębiorcom, którzy tę pomoc uzyskali. Oznaczało to, że nastąpiło wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie byli zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 roku.

Proponowany okres pierwszego odroczenia ustawy, w którym przepisy ustawy nie były stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej, miał pozwolić Komisji Europejskiej wydać ostateczną decyzję.

W dniu 30 czerwca 2017 roku Komisja Europejska podjęła decyzję uznającą, iż przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej, ze względu na zastosowanie progresywnej skali opodatkowania, potwierdzając wcześniejszą ocenę podatku jako środka pomocy i wydała ostateczną negatywną decyzję.

W wyniku ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej oraz wniesienia skargi do Sądu Unii Europejskiej, ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została zawieszona dwukrotnie. Ostateczna zmiana przewidywała zawieszenie stosowania Ustawy do końca 2019 roku.

W dniu 16 maja 2019 roku Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym podzielił stanowisko Polski i orzekł, że podatek od sprzedaży detalicznej nie stanowi pomocy państwa. Komisja Europejska następnie wniosła do Trybunału Sprawiedliwości UE odwołanie od wyroku z 16 maja 2019 r.

Podatek w dalszym ciągu zawieszony

W ocenie Ustawodawcy, mając na uwadze toczące się postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości, które zgodnie z przewidywaniami nie zostanie zakończone do końca 2019 roku, zasadne jest przedłużenie zawieszenia stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej na okres 6 miesięcy, czyli do dnia 1 lipca 2020 roku. 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs