Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.07 - 17.07.2017

Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.07 - 17.07.2017

Jest 17 lipca 2017 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Podatkowe podsumowanie tygodnia 10.07 - 17.07.2017

VAT: Wynajem pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 12 lipca br. (sygn. akt. I FSK 1987/15), jeżeli samochód wykorzystywany jest w działalności gospodarczej w ten sposób, że w ciągu dnia jest używany przez pracowników do wykonywania pracy w ramach działalności gospodarczej, a następnie popołudniami ten samochód wynajmowany jest pracownikom na ich cele osobiste, to nie można powiedzieć, że samochód ten wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Nie zmienia tego okoliczność, że najem samochodów jest również przedmiotem działalności takiego pracodawcy. Istotne znaczenie ma w tym przypadku treść art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT, który zawiera konkretne wskazanie, iż użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów osobistych jego pracowników jest użyciem na cele inne niż działalność gospodarcza.

PIT: Kwestia spełnienia przesłanki nieodpłatności świadczenia, w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu

Jak wynika z ostatniego wyroku WSA w Krakowie z dnia 12 lipca br. (sygn. I SA/Kr 554/17) nie można zgodzić się ze stanowiskiem , że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych za udział w konkursie wyklucza zastosowanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT ze względu na fakt, że wiąże się ono z czynnością wzajemną. Udział uczestników w konkursie nie powoduje u tych uczestników konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ich udziałem, ani też uczestnicy nie dokonują żadnych świadczeń ekwiwalentnych w zamian za otrzymanie nagrody. Gdyby przyjąć, że takie zachowanie potencjalnego klienta, czyli udział w konkursie, jest już jakimś świadczeniem, to art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT nie miałby zastosowania.

Ochrona interesów podatnika: Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 12 lipca br. (sygn. Akt. I SA/Łd 314/17), dla osiągnięcia skutku zawieszenia z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nie wystarczy wszczęcie postępowania w sprawie o podejrzenie popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lecz zarzut ten powinien dotyczyć tego zobowiązania podatkowego, którego bieg z art. 70 § 1 tej ustawy ma zostać zawieszony. Dla wywołania skutku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa konieczne jest zawiadomienie podatnika, zgodnie z art. 70c o.p., o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia.

CIT: Konwersji wierzytelności nie można utożsamiać z wniesieniem wkładu pieniężnego

WSA w wyroku z dnia 13 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Wa 2050/14) orzekł, iż konwersja wierzytelności z tytułu pożyczki oraz naliczonych odsetek na kapitał zakładowy skutkuje powstaniem po stronie wspólnika przychodu w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów. WSA uznał, że konwersja wierzytelności oznacza jej zamianę na inne prawo majątkowe i nie powoduje, że wkład przybierze formę pieniężną. Wniesienie wkładu pieniężnego wymagałoby bowiem fizycznego uregulowania płatności w formie pieniężnej. W konsekwencji, konsekwencje podatkowe konwersji wierzytelności należy oceniać jako konsekwencje wniesienia aportu w postaci wierzytelności pieniężnej.

Pozostałe zagadnienia: Planowane zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r.

W dniu 12 lipca 2017 r. na stronach rządowych opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Głównym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa międzynarodowe z faktycznym miejscem uzyskiwania dochodu, w szczególności poprzez przeciwdziałanie stosowaniu mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego.

Więcej na ten temat w Tax Alercie KPMG pt. Planowane zmiany w PIT i CIT od 2018 r. – uszczelnienie systemu i podniesienie podatków

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs