• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

Rząd poinformował o rozpoczęciu prac nad zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jak wskazano, głównym celem zmian jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje tzw. dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia:

2400 PLN

1350 PLN

500 PLN

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Należy również pamiętać, że odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, kwoty dofinansowania są zwiększone o: 

1200 PLN

900 PLN

600 PLN

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Zwiększenie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON

Według ustawodawcy, z uwagi na fakt, iż co roku dokonuje się zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, brak zmiany wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON wpływa negatywnie na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które narażone są na utratę pracy na otwartym rynku pracy. W związku z powyższym, Rząd rozpoczął prace na projektem ustawy, który ma na celu zwiększenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON, jak i zmianę wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację tego zadania.

W związku z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, projekt ustawy ma przewidywać następujące podwyższenie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków PFRON:

2400 PLN

1350 PLN

500 PLN

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

2760 PLN

1550 PLN

575 PLN

Projekt ustawy ma przewidywać również zwiększenie kwot dofinansowania w stosunku do pracowników niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Kwoty dofinansowania mają być zwiększone nastęująco:

1200 PLN

900 PLN

600 PLN

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

1380 PLN

1035 PLN

690 PLN

Zgodnie z zapowiedziami, nowe podwyższone kwoty będą miały zastosowanie po raz pierwszy do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od miesiąca lipca 2024 roku.

Oczekuje się, że zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zachęci pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co będzie sprzyjało integracji społecznej i dążeniu do równouprawnienia na rynku pracy.