• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

W dniu 2 listopada 2023 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zobowiązuje ono pracodawców do dostosowania stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe do nowych regulacji. Pracodawcy, mają czas do 17 maja 2024 roku.

Konieczność dostosowania stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe do nowych regulacji

W maju 2023 roku informowaliśmy Państwa o planowanych zmianach w zakresie wyposażenia stanowisk w monitory ekranowe. W dniu 2 listopada 2023 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przyjęcie nowych regulacji w tym zakresie wynika z konieczności dostosowania przepisów do zmian technologicznych, które nastąpiły od czasu ich wydania.

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 17 listopada 2023 roku. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. do 17 maja 2024 roku) zobowiązani są do dostosowania stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Jakie zmiany wprowadza nowe Rozporządzenie?

nowa definicja stanowiska pracy

monitor / podstawka oraz dodatkowa klawiatura i mysz

okulary i szkła kontaktowe

Zmiana definicji stanowiska pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem, poprzez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:

  1. wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  2. krzesłem i stołem,
  3. opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Z dotychczasowej definicji usunięto odniesienie do nieużywanych już stacji dyskietek i trackballi. 

Monitor / podstawka oraz dodatkowa klawiatura i mysz – czyli nowe wyposażenie pracownika

Zwracamy Państwa uwagę na załącznik do Rozporządzenia, a więc na minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.  Zgodnie z pkt 1.2. ww. załącznika: w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Należy pamiętać, że pracodawca będzie zobowiązany do wyposażenia pracownika w monitor ekranowy lub podstawę, klawiaturę i mysz, który użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Okulary i szkła kontaktowe

Na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, pracodawca był obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, a tym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki wykazały potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Nowe Rozporządzenie rozszerza ww. obowiązek. Od 17 listopada 2023 roku, pracodawcy są zobowiązani nie tylko do zapewnienia okularów korygujących wzrok, ale również szkieł kontaktowych.