• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

Nowe regulacje dotyczące przywracania pracowników do pracy oraz udzielania zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy.

Stan obecny

Prawo pracownika do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy, pracownik uprawniony jest do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę do sądu pracy. Zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu pracy, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy, sąd pracy, stosownie do żądania pracownika orzeka:

  1. o bezskuteczności wypowiedzenia,
  2. o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu - jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu.

Zgodnie z art 4772 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nałożenie takiego obowiązku wydawane jest wyłącznie na wniosek pracownika i ma charakter fakultatywny (sąd nie ma obowiązku uwzględnić takiego wniosku).

Po zmianach

Obowiązek dalszego zatrudniania pracownika

W Sejmie dobiegły końca prace nad ustawą przewidującą zmiany w zakresie obowiązku dalszego zatrudniania pracownika po jego przywróceniu do pracy, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po wejściu w życie nowelizacji sąd, na wniosek pracownika, będzie obligatoryjnie nakładał na pracodawcę taki obowiązek

Szczególna regulacja dotycząca zabezpieczenia w sprawach z zakresu prawa pracy

Omawiana nowelizacja przewiduje również nową, szczególną regulację dotyczącą zabezpieczania w sprawach z zakresu prawa pracy. Wprowadzona zostanie możliwość udzielenia zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudniania, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Regulacja ta ma dotyczyć wyłącznie pracowników podlegających szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy m.in. pracownic w ciąży, pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem, pracowników korzystających z ochrony przedemerytalnej czy działaczy związkowych.

Podstawą udzielania zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd będzie mógł odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłączenie w sytuacji, gdy roszczenie będzie oczywiście bezzasadne. 

Etap legislacyjny

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Wskazana wyżej nowelizacja przepisów wynika z uchwalonej w dniu 28 lipca 2023 roku Sejm ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafi teraz do Prezydenta do podpisu. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.