• Dagmara Andrzejewska, autor |
 • Paweł Miklaszewski, autor |
7 min

W marcu 2023 r. na stronach Instytutu Audytorów Wewnętrznych udostępniono projekt nowych standardów audytu wewnętrznego. Konsultacje społeczne mają potrwać 90 dni. Uwagi do proponowanych zmian można zgłaszać za pośrednictwem ankiety w języku angielskim do 30 maja, jak również w języku polskim do 26 czerwca. Jakie zmiany uwzględniono w opublikowanym projekcie i jak wpłyną one na funkcje audytu, które w latach 2024-2025 będą przechodziły ocenę zewnętrzną?

Projekt nowych standardów dla audytu wewnętrznego

Na początku marca 2023 r. na stronach Instytutu Audytorów Wewnętrznych udostępniono do konsultacji publicznych projekt Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego, które – wg zamierzeń Instytutu – do końca 2024 r. miałyby zastąpić obowiązujące obecnie wersje standardów (aktualizowane po raz ostatni ok. 6 lat temu).

W przedstawionych projektach zaproponowana została nowa struktura standardów,  konsolidująca – będące aktualnie osobnymi dokumentami – misję, definicję audytu wewnętrznego, kodeks etyki, podstawowe zasady praktyki zawodowej oraz standardy i wskazówki ich wdrożenia. Nową strukturę ramową będą stanowić 53 standardy, podzielone na 15 zasad, przypisanych do jednej z 5 tzw. domen (dziedzin), tj. spójnych tematycznie obszarów działania audytu wewnętrznego. Usunięty został podział na standardy atrybutów oraz standardy działania. Dotychczasowe standardy atrybutów wskazywały jaki audyt ma być, a standardy działania – jak ma funkcjonować. W projekcie nowych standardów te kwestie również są wyjaśniane, ale nowy podział na 5 domen wydaje się być bardziej intuicyjny, ponieważ pozwala przedstawić specyfikę audytu wewnętrznego od celu i zasad, aż po sposób zarządzania i realizację zadań audytowych. Ponadto zmieniono strukturę pojedynczych  standardów. W projekcie, każdy standard zawiera sekcje opisujące jego wymogi, zasady  ich wdrożenia (wskazówki implementacyjne) oraz kwestie dotyczące potwierdzenia zgodności. Powyższe zmiany mają na celu ujednolicenie sposobu rozumienia poszczególnych wymogów oraz  wskazują na to jakiego typu zadania, czynności lub dokumenty należy wykonać lub opracować, aby wykazać zgodność z danym standardem.

I – Cel audytu wewnętrznego

W pierwszej części zawarte zostały elementy znajdujące się w obecnych Międzynarodowych ramowych zasadach praktyki zawodowej w Definicji i Misji Audytu Wewnętrznego. Zawiera ona deklaracje celów audytu wewnętrznego, która ma pomóc zarówno audytorom, jak i jego interesariuszom w zrozumieniu i wyrażeniu wartości audytu wewnętrznego. W tej domenie uwzględniony został również tzw. interes publiczny, który dotychczas nie był wprost akcentowany. W projekcie standardów interes publiczny został teraz wskazany wprost jako jeden z pięciu obszarów, w jakich audyt wewnętrzny przyczynia się do wzmocnienia organizacji. Ponadto, poza zorientowaniem na interes publiczny, audyt wewnętrzny ma wspierać organizacje w następujących obszarach:

 • tworzenia wartości, ochrony zasobów i zrównoważonego rozwoju,
 • efektywnego kształtowania ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontrolą,
 • podejmowania decyzji i sprawowania nadzoru nad organizacją,
 • zachowania odpowiedniej reputacji i wiarygodności wobec interesariuszy.

Zmiany te wskazują, iż Instytut w projekcie standardów uwzględnia rosnącą rolę kwestii ESG.

II – Etyka i profesjonalizm

Drugi obszar bazuje na aktualnym Kodeksie Etyki, ale rozszerza go o kwestie związane z dochowaniem należytej staranności zawodowej, zachowaniem profesjonalnego sceptycyzmu oraz wymogami dotyczącymi ciągłego rozwoju zawodowego. Zasady zawarte w tej domenie kierowane są zarówno do audytorów wewnętrznych, jak i zarządzających audytem wewnętrznym. Zdefiniowano 5 zasad i 13 standardów regulujących kwestie takie jak: prawość audytorów wewnętrznych, obiektywizm, kompetencje, zachowanie poufności i – dodatkowo – należytą staranność zawodową. Ponadto pojęcie należytej staranności zawodowej zostało doprecyzowane i również powiązane z interesem publicznym. 

III – Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego

Trzecia dziedzina określa relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a organami nadzorującymi (ang. board), czyli w polskich warunkach np. radą nadzorczą lub jej komitetem audytu. Zagadnienia związane z nadzorem nad funkcją audytu wewnętrznego, zostały teraz określone bardziej jednoznacznie i bezpośrednio. Spośród 3 zasad i 9 standardów, przypisanych do tej kategorii, część dotyczy wymagań dotyczących umiejscowienia funkcji audytu wewnętrznego w strukturze organizacji oraz obowiązków zarządu i zarządzającego audytem wewnętrznym. Celem tej grupy wymogów jest zapewnienie odpowiedniego stopnia niezależności audytu wewnętrznego, uzyskiwanego dzięki współpracy z organem nadzorującym. Projekty standardów zobowiązują takie organy nie tylko do nadzorowania, ale również do wspierania działania audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić mu odpowiednią pozycję oraz nieograniczony dostęp do informacji potrzebnych do realizacji jego zadań.

IV – Kierowanie funkcją audytu wewnętrznego

Kolejny obszar dotyczy kwestii odpowiedzialności osoby zarządzającej audytem wewnętrznym. Obejmuje ona 4 zasady i 17 standardów regulujących to w jaki sposób powinna być zarządzana funkcja audytu wewnętrznego. Odpowiedzialność zarządzającego obejmuje takie aspekty jak: planowanie strategiczne, pozyskiwanie i alokacja zasobów, budowanie relacji oraz efektywną i otwartą komunikację z interesariuszami, a także usprawnianie działania funkcji audytu. W ramach zarządzania zasobami zarządzający audytem wewnętrznym powinien zadbać o odpowiednie zasoby finansowe, kadrowe i technologiczne potrzebne do realizacji strategii oraz zadań funkcji audytu. Ponadto ostatnia z zasad w tej domenie reguluje kwestie związane z koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań audytowych, rozumianej jako zgodność działania audytu wewnętrznego ze standardami i osiąganiem odpowiedniej efektywności działania tej funkcji.

V – Wykonywanie usług audytu wewnętrznego

Ostania z części adresuje kwestie dot. działalności operacyjnej funkcji audytu wewnętrznego. Składa się z 14 standardów, w ramach 3 zasad dotyczących: efektywnego planowania zadań audytowych, ich realizacji oraz komunikowania wyników i monitorowania wdrażania zaleceń.

Wdrożenie i zgodność z Globalnymi Standardami Audytu Wewnętrznego

Projekt nowych standardów doprecyzowuje wymagania stawiane funkcjom audytu wewnętrznego i organom je nadzorującym. Proponowane zmiany mają dwa główne cele: ułatwienie określenia stanu obecnego funkcji audytu i zaplanowania kroków, jakie należy podjąć w celu zapewniania zgodności ze znowelizowanymi standardami oraz zwrócenie uwagi na efektywność działania funkcji audytu wewnętrznego. 

Uwagi dotyczące wdrożenia i potwierdzenia zgodności

Każdy standard zawiera wskazówki dotyczące metod jego wdrożenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zostały opisane wytyczne oraz dodatkowe wskazówki dotyczące działania audytu wewnętrznego funkcjonującego np. w instytucjach publicznych lub będących małymi zespołami audytu wewnętrznego. Dodatkowo przygotowane zostały przykłady dowodów zgodności, tj. lista działań lub dokumentów, które mogą posłużyć jako potwierdzenie zgodności z danym standardem. 

Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego

Celem Instytutu jest aby nowe standardy zostały wdrożone przez ich użytkowników do końca 2024 r. To stawia w szczególnej sytuacji  te organizacje, które termin niezależnego, zewnętrznego przeglądu funkcji audytu wewnętrznego zaplanowały na okres przejściowy. W tym kontekście pojawia się zatem pytanie, według której wersji standardów powinna zostać przeprowadzona taka ocena.

Instytut proponuje, żeby organizacje, których ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego przypada na 2023 r. lub początek 2024 r., przeprowadziły ocenę w tym terminie z uwzględnieniem dotychczas obowiązujących regulacji. Ponadto, jeżeli termin oceny przypada na koniec 2024 r. lub na 2025 r., to  Instytut proponuje rozważenie przyśpieszenia oceny, tak, aby została wykonana w 2023 lub 2024 r. jeszcze w oparciu o dotychczasowe standardy. Natomiast, jeśli termin oceny przypada na 2025 r., wtedy dana organizacja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zewnętrznej analizy luki w zakresie gotowości do wdrożenia nowych standardów.

Należy również mieć na uwadze, że w projekcie standardów zawarto wymóg, aby przynajmniej jeden z członków zespołu realizującego zewnętrzną ocenę posiadał certyfikat CIA (Certified Internal Auditor) oraz ukończył szkolenie z zakresu zewnętrznej oceny jakości. Do tej pory odpowiedni standard wraz z interpretacją stanowił o konieczności posiadania kompetencji w obszarze audytu wewnętrznego oraz procesu przeprowadzania oceny.

Mapa drogowa wdrożenia nowych standardów

Każdy zainteresowany tematyką audytu wewnętrznego może zapoznać się z projektem standardów i przesłać swoją opinię wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim do 30 maja, jak również w języku polskim do 26 czerwca na stronie Instytutu Audytorów Wewnętrznych.  Zgodnie z opublikowaną przez Instytut mapą drogową, nowe standardy powinny zostać wydane do końca 2023 r., a wejść w życie po 12 miesiącach od daty ich opublikowania, czyli do końca 2024 r. Co istotne dla osób będących na ścieżce kwalifikacyjnej IIA, zakres tematyczny egzaminów niezbędnych do uzyskania certyfikatu CIA – zgodnie z zapowiedziami Instytutu – zostanie zaktualizowany nie wcześniej niż w styczniu 2025 r. 

Powiązane

 • Dagmara Andrzejewska

  Dagmara Andrzejewska

  autor, Menedżer, Consulting, Governance, Risk & Compliance Services

  Blog articles
 • Paweł Miklaszewski

  Paweł Miklaszewski

  autor, Starszy menedżer, Consulting, Governance Risk and Compliance Services

  Blog articles