Finansregulatorisk

KPMG Law Advokatfirma bistår et bredt spekter av aktører i finansnæringen, og vi har spisskompetanse på eksisterende regulatoriske krav, trender og forventinger som forsikringsselskap, finansinstitusjoner og verdipapirforetak må forholde seg til.

Et velfungerende finansmarked er viktig for verdiskapning og finansiell stabilitet. Aktørene i finansmarkedet har en sentral rolle for å oppnå et stabilt og effektivt kapitalmarked for betaling og kapitalallokering. Finansielle tjenester kan imidlertid også medføre risiko, både systemmessig for samfunnet og for enkeltpersoner som investerer i markedet. Som følge av denne risikoen, er aktørene omfattet av et komplekst regelverk som stadig er i utvikling og endring.

Utviklingen går i retning mot flere og mer detaljerte krav kombinert med økte sanksjonsmuligheter og tettere oppfølging fra tilsynsmyndighetenes side. Reguleringer i EU gjøres gjeldende nasjonalt, uten at det er et konsekvent en-til-en forhold mellom norske og europeiske lover og regler. Til sammen skaper dette et krevende regulatorisk landskap å tilpasse seg og manøvrere i, og et behov for riktig kompetanse og egnede prosesser og systemer for å sikre kostnadseffektiv etterlevelse. 

Flere av våre advokater har arbeidserfaring fra relevante offentlige myndigheter. KPMG Laws advokater arbeider i team på tvers av fagdisipliner, og særlig sammen med våre rådgivningskonsulenter i Advisory for å sikre at alle sider av klientens behov ivaretas.

Våre advokater i Norge og i KPMGs internasjonale nettverk besitter betydelig erfaring fra bank og finans, både bransjeerfaring og myndighetserfaring, og har spisskompetanse på eksisterende regelverk og kontinuerlig oppdatert innsikt i nye regulatoriske rammebetingelser. Vi tilbyr bistand knyttet til blant annet:

  • Bankvirksomhet og kapitalkrav (finansforetaksloven, finansavtaleloven, CRD IV og CRR, BRRD)
  • Investeringstjenestevirksomhet og kapitalkrav (verdipapirhandelloven, MiFID II, MiFIR, IFR og IFD)
  • Forsikring og pensjon (finansforetaksloven, forsikringsvirksomhetsloven, forsikringsavtaleloven, forsikringsformidlingsloven, Solvens II og IDD)
  • Kapitalforvaltning (verdipapirfondloven, AIF-loven, UCITS, AIFMD)
  • Betalingstjenester (finansforetaksloven, PSD II)
  • Anti-hvitvasking
  • Godtgjørelsesregelverket
  • Personvern (GDPR)
  • Dialog med Finanstilsynet
  • Konsesjonssøknad

Vi tilbyr bistand og rådgivning ved etablering og endringer av foretak innen finansiell sektor. Vi setter sammen tverrfaglige team som kan bistå med utarbeidelse av konsesjonssøknader, bistand til organisering av virksomheten, evaluering av risiko og kapitalbehov, beregning av kapitaldekning, utarbeidelse av retningslinjer og rutiner og myndighetskontakt. Vi bistår også med løpende juridisk rådgivning knyttet til organisering og drift av foretak under tilsyn, og har en omfattende praksis knyttet til regelverket for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. KPMGs advokater jobber i multidisiplinære team på tvers av ulike faggrupper både i KPMG Law og KPMG Norge, og er internasjonalt representert med over 2.300 advokater i nærmere 150 land. Vi dekker alle sider av våre klienters behov innenfor finansregulatoriske spørsmål og bistår også med intern opplæring, både til styre og ledelse og til medarbeidere innenfor dette fagfeltet.

Hold deg oppdatert på finansregulatoriske nyheter