Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15.03.2024 (ώρα 12:00) - 15.05.2024 (ώρα 15:00)


Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027, προχώρησε στη δημοσίευση 4 νέων δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ.

Περιοχές που περιλαμβάνονται

 • Όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 5.000.000€ έως 40.000.000€ 
 • ΜΜΕ Επιχειρήσεις: από 500.000€ έως 12.000.000€ 

Υποβάλλεται 1 αίτηση ανά ΑΦΜ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: (Ο.Ε.), (Ε.Ε.), (Ε.Ε.) κατά μετοχές, (Ε.Π.Ε.), (Μ.Ε.Π.Ε.), (Α.Ε.), (Μ.Α.Ε), (Ι.Κ.Ε.) (Μ.Ι.Κ.Ε.). 

Παρεχόμενη ενίσχυση

Σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, παρέχεται το κίνητρο της επιχορήγησης.

Επιλέξιμες Δαπάνες και ένταση ενίσχυσης:

Είδος Δαπάνης

Ένταση Ενίσχυσης

Μεγάλες

Μεσαίες

Μικρές

Περιφερειακές Ενισχύσεις (Αρ. 14 ΓΑΚ)
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Λογισμικό
 • Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων / διαδικασιών (π.χ. ISO)
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά Μεταφορικά Μέσα, επαγγελματικής χρήσης  

 

 

 

50%

 

 

 

60%

 

 

 

70%

Συμπληρωματικά των περιφερειακών ενισχύσεων, είναι επιλέξιμες και οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού για αυτοπαραγωγή – υποχρεωτικά συνοδεύεται από σύστημα αποθήκευσης (για το 75% της ενέργειας). (άρθρο 41 ΓΑΚ)

 

45%

 

55%

 

65%

Υπηρεσίες Συμβούλων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΜΕ)

(άρθρο 18 ΓΑΚ)


-


50%

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΜΕ) (άρθρο 19 ΓΑΚ)


-


50%

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία

(άρθρο 33 ΓΑΚ)


75%

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Μέσω της δράσης ενισχύονται δραστηριότητες των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παρατήματος της Πρόσκλησης.

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις, δίνεται ειδική έμφαση και έξτρα βαθμολογική πριμοδότηση σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της αγροδιατροφής και  της κατασκευής ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος, κατασκευής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και κατασκευής ανεμογεννητριών για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και στον τομέα της φαρμακευτικής για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης.

Διάρκεια υλοποίησης

30 μήνες

Βασικοί Όροι Συμμετοχής

 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας, Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ, Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας).
 • Μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης, η επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ελάχιστου αριθμού νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας (ΕΜΕ), ως εξής: 

  Για ίδρυση ή επέκταση μονάδας:

  - Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης.
  - Για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις: 1 ΕΜΕ ανά 300.000€ επιχορήγησης.


  Για θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας ή διαφοροποίηση προς νέα προϊόντα:

  - Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις:1 ΕΜΕ ανά 500.000€ επιχορήγησης.
  - Για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις: 1 ΕΜΕ ανά 350.000€ επιχορήγησης. 
   

Διαδικασία υποβολής - αξιολόγησης

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 15.03.2024 και ώρα 12.00΄

Ημερομηνία λήξης υποβολών: 15.05.2024 και ώρα 15.00΄

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Η αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65.