Το Τμήμα Δημοσίου Τομέα της KPMG διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης σήμερα στην Ελλάδα. Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζονται τα στελέχη της KPMG είναι η γνώση των πρόσφατων τάσεων του κλάδου, η χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων, καθώς και η στενή συνεργασία με τους πελάτες. Τα στελέχη του Τμήματος διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης και υποστηρίζονται, όταν απαιτείται, από εμπειρογνώμονες της KPMG από την Ελλάδα και τα γραφεία της KPMG Διεθνώς. Η ομάδα μας διαθέτει τη γνώση και συμβάλλει στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, στοχεύοντας στη στρατηγική οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. 

Η εποχή μας αποτελεί κομβικό σημείο αλλαγών στο δημόσιο τομέα. Η προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η προσαρμογή των υπηρεσιών στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και οι έντονες αυξομειώσεις της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών, δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης δημιουργικών και εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των επίκαιρων θεμάτων. Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μια έντονη τάση για ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα. Αυτό αντανακλάται στην επένδυση πόρων για την αναδιαμόρφωση των μηχανισμών του Δημοσίου και της Οικονομίας, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (RRF), το ΕΣΠΑ 2021-2027, το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) κ.α.

Οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης και της Ελλάδας έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της ψήφισης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του Κώδικα της e-Κυβέρνησης για τα επόμενα έτη. Επιπροσθέτως, ο αυξημένος αριθμός των υπηρεσιών που επικεντρώνονται στον πελάτη-πολίτη, προϋποθέτει την αναδιαμόρφωση και εξέλιξη των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης με την προώθηση νέων μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, οι αξίες της διαφάνειας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της αμεσότητας των προσφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών αποτελούν κυρίαρχη ανάγκη για τους πολίτες, τάση που η πολιτική ηγεσία οφείλει να λάβει υπόψη. Τέλος, η κυβέρνηση του μέλλοντος στρέφει την προσοχή της σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, ευέλικτους κανονισμούς και στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προς την υλοποίηση έργων εθνικής σημασίας.

Επικοινωνία

Υπηρεσίες

Το Τμήμα Δημοσίου Τομέα της KPMG υποστηρίζει σημαντικό αριθμό δημόσιων φορέων σε έργα σχεδιασμού/ εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, συμβούλου τεχνικής υποστήριξης έργων (ΣΤΥ έργων ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, κτλ.), διαχείρισης έργων, έξυπνων πόλεων, τεχνικής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων, σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης, διαμόρφωσης και αξιοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων, αναδιοργάνωσης διαδικασιών, στρατηγικού σχεδιασμού, υλοποίησης και επίβλεψης διαδικασιών δημοπράτησης και διαχείρισης συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείρισης κινδύνων, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, κτλ.

Η KPMG στην Ελλάδα υποστηρίζει επίσης ιδιωτικές επιχειρήσεις στην εξεύρεση επιδοτήσεων από διάφορά προγράμματα (Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις, Ταμείο Ανάκαμψης, κτλ.), στην προετοιμασία φακέλου επένδυσης και στην υποστήριξη της υλοποίησης των επενδύσεων.  

Πελάτες

Συνοπτικά, το Τμήμα συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση (DG REFORM), την Κεντρική Κυβέρνηση (Υπουργεία), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Συνδέσμους που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Δημοσίου, καθώς και με ιδιωτικές εταιρείες σχετικά με κρατικές ενισχύσεις.

Τομείς

Παρέχουμε υπηρεσίες στο σύνολο των τομέων του Δημοσίου Τομέα που περιλαμβάνουν τα εξής: 

  • Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

  • Άμυνα

  • Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια

  • Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

  • Προστασία του Περιβάλλοντος

  • Στέγαση και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

  • Υγεία

  • Παιδεία

  • Αναψυχή, Πολιτισμός και Θρησκεία

  • Κοινωνική Προστασία