Βασικά χαρακτηριστικά – σημεία διαφοροποίησης με άλλα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

 • Παρέχονται μόνο δύο είδη ενισχύσεων: Επιχορήγηση ή Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 • Το κίνητρο της επιχορήγησης διατίθεται και στις Μεσαίες και τις Μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Δίνεται έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ελάχιστη βαθμολογία 75/100).
 • Ανώτατο ποσό ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα (ανά σχέδιο ή επιχείρηση ή όμιλο): Ευρώ 37,5 εκ.
 • Ανώτατο ποσό ενισχύσεων εκτός περιφερειακών (ανά σχέδιο): 10% των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα
 • Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων για τις Μεγάλες επιχειρήσεις: Ευρώ 15 εκ.
 • Προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στο παρόν καθεστώς είναι να έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Η διαδικασία αίτησης και απόκτησης του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης: https://ependyseis.mindev.gov.gr/


Ειδικότερα:

Περιοχές που περιλαμβάνονται

Οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης:

 • Όλοι οι Δήμοι Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας
 • Οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
   

Κατανομή πόρων

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: Ευρώ 380 εκ.

Α) Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: το 70% του συνολικού προϋπολογισμού (Ευρώ 266 εκ.) εκ των οποίων:

 • 30% (Ευρώ 79 εκ) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας
 • 20% (Ευρώ 53,2 εκ ) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς,
   

Β) Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: το 30% του συνολικού προϋπολογισμού (Ευρώ 114 εκ.) εκ των οποίων:

 • 50% (Ευρώ 57 εκ.) στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης
 • 50% (Ευρώ 57 εκ.) που ισοκατανέμονται στις περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Στο παρόν καθεστώς υπάγονται ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και   εντάσσονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή
 • Επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών
 • Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας
 • Επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα
 • Επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.

Tα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια, περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ, οι οποίοι θα ανακοινωθούν κατά την προκήρυξη του καθεστώτος.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

Α. Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

αα. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

αβ. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει εδώ και 2 χρόνια (ισχύουν προϋποθέσεις).

αγ. Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

αδ. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων, που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 

Β. Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού:

βα. Μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

ββ. Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το (30%) του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο (50%).
 

Γ. Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και εφόσον υλοποιείται αρχική επένδυση.
 

Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ

β. Δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ

γ. Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις

δ. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

ε. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

στ. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.


Είδη ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα δύο είδη ενισχύσεων:

 • Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση. Υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Τα είδη ενισχύσεων παρέχονται αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό.


Εντάσεις και ύψη περιφερειακών ενισχύσεων

% ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης, βάσει ΧΠΕ:

 • Μεγάλη 50%
 • Μεσαία 60%
 • Μικρή και Πολύ Μικρή  70%

Τα κίνητρα παρέχονται:

 • Στα ανώτατα όρια 100% του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Φλώρινας και το Δήμο Μεγαλόπολης
 • Στο 90% του ΧΠΕ στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας.

Για τα επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των Ευρώ 50.000.000 (μεγάλα επενδυτικά σχέδια) το ανώτατο ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

α. Για το τμήμα της δαπάνης μέχρι Ευρώ 50.000.000 παρέχεται το εκατό τοις εκατό (100%) της ανώτατης επιτρεπόμενης έντασης περιφερειακής ενίσχυσης στην οικεία περιοχή

β. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα Ευρώ 50.000.000 και μέχρι Ευρώ 100.000.000 παρέχεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του ανώτατου περιφερειακού ορίου,

γ. για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα Ευρώ 100.000.000 δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
 

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

Είδος δαπάνης

Ένταση Ενίσχυσης

Περιορισμοί

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ

50%

Έως 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των €50.000.

Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ

50%

Έως 20% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των €200.000.

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις

50% ΜμΕ

15% Μεγάλες

Έως 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των €100.000.

Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

50%

Έως 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

50% Μεγάλες

60% Μεσαίες

70% Μικρές

Οι ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων του ίδιου του δικαιούχου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

Έως 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

50% Μεγάλες

60% Μεσαίες

70% Μικρές

+ 10% για άτομα με αναπηρία ή σε μειονεκτική θέση

Μax 70%

Έως 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων.

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

Το συνολικό ποσό ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ 37,5 εκ. Το ίδιο ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά οι παρεχόμενες σε ένα φορέα ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Το συνολικό ύψος ενισχύσεων εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί σε ποσοστό, το (δέκα) 10% των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων του καθεστώτος ΔΑΜ

Δικαιούχοι:

Α) Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Β) Μεγάλες Επιχειρήσεις για παραγωγικές επενδύσεις, μόνο εφόσον οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των Ε.Σ.Δ.Ι.Μ., υπό τον όρο, ότι συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το έτος 2050 και στην επίτευξη συναφών περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο προσδιορισθέν έδαφος.

Εξαιρούμενοι: Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, Ατομικές Επιχειρήσεις.
 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: Ευρώ 15.000.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: Ευρώ 500.000
 • Μικρές επιχειρήσεις: Ευρώ 250.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: Ευρώ 100.000
   

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
 

Ειδικοί όροι

 • Προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στο παρόν καθεστώς είναι να έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Η διαδικασία αίτησης και απόκτησης του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης: https://ependyseis.mindev.gov.gr/
 • Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω Ευρώ 700.000, συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, η οποία υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.
 • Ελάχιστη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου: 75/100.
 • Κατάθεση παραβόλου το οποίο ορίζεται στο ένα τοις χιλίοις του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ.
   

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση – με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.