Επιδοτήσεις επενδύσεων μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Άρθρο στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: Του Κωνσταντίνου Δήμου, Director, Government & Public Sector, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ: Του Κωνσταντίνου Δήμου, Director, Government & Public...

Ανακοινώθηκε πρόσφατα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη και αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2022. Ο νέος Νόμος προβλέπει πιο γρήγορες διαδικασίες, μεγαλύτερης εντάσεως ενισχύσεις και περισσότερους τύπους επιλέξιμων σχεδίων.

O Νόμος που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες, προβλέπει μια σειρά καινοτομιών όπως την καθιέρωση 13 ειδικών καθεστώτων θεματικής στόχευσης. Αναλυτικά, τα νέα καθεστώτα είναι:

 1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
 2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 11. Μεγάλες Επενδύσεις
 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2022-2027 θα προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων, λόγω της μείωσης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ ο  κεντρικός, βόρειος και νότιος τομέα Αθηνών δεν θα λαμβάνει καμία ενίσχυση.

Τα παρεχόμενα κίνητρα ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες:

 1. Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος,
 2. Επιχορήγηση για κάλυψη τμήματος ενισχυόμενων δαπανών της επένδυσης,
 3. Επιδότηση για κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού,
 4. Επιδότηση για κάλυψη μέρους του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (έως 2 έτη)
 5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «νέο επιχειρείν»).

Μια ακόμα καινοτομία του νομοσχεδίου είναι ότι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού κανονισμού, πέραν των ενισχύσεων με περιφερειακό χαρακτήρα. Οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (επαγγελματική κατάρτιση, κτλ.), μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, χωρίς την υποχρέωση «αρχικής επένδυσης», δηλαδή υποχρέωση για τη δημιουργία νέας μονάδας ή για αύξησης της δυναμικότητας. Έχοντας υποστηρίξει πληθώρα επενδύσεων τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούμε ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα κινητοποιήσουν  επενδύσεις που δεν ήταν επιλέξιμες στο παρελθόν. 

Άξιο προσοχής είναι επίσης, ότι η ένταξη στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού δεν αποκλείει την παράλληλη χρήση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως δάνεια ευνοϊκού επιτοκίου από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (RRF). Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, το όφελος που θα έχει η επιχείρηση από τη διαφορά επιτοκίου του δανείου που δίνει το Ταμείο με το επιτόκιο αναφοράς θεωρείται κρατική ενίσχυση και θα αφαιρεθεί από την ενίσχυση που θα λάβει μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι οι αιτήσεις για ένταξη στις διατάξεις του αναπτυξιακού να γίνονται σε κύκλους. Θα προβλέπονται περί τους τρεις τρίμηνους κύκλους υποβολής αιτημάτων ανά έτος, με διακοπή ενός μηνός πριν την έναρξη κάθε νέου κύκλου. Στόχος είναι η απόφαση υπαγωγής των σχεδίων να εκδίδεται εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. 

Ο Νόμος είναι σύνθετος λόγω των πολλαπλών θεμάτων που ρυθμίζει και σημαντικός για την ανάπτυξη της χώρας. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της αξιοποίησης του Νόμου είναι η απλοποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας των επιμέρους καθεστώτων που θα προκηρυχθούν και οι συνέργειες με τα δάνεια του RRF, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία για κινητοποίηση μεγάλου αριθμού βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων. Η περαιτέρω ευελιξία / απλοποίηση στις προκηρύξεις των καθεστώτων, μπορούν να δώσουν ώθηση σε επενδύσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της χώρας και σχετίζονται με περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης.