Για την KPMG στην Ελλάδα, η πλήρης συμμόρφωση με όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τα επαγγελματικά πρότυπα που ισχύουν είναι η κύρια δέσμευσή μας. Επιπλέον, είμαστε υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανάπτυξη. 

Για αυτόν τον λόγο, προσβλέπουμε στις 10 αρχές του παγκόσμιου κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουμε μια προληπτική προσέγγιση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευθύνης και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών.

Οι στόχοι μας για υπεύθυνη και αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση επικεντρώνονται στη:

  • Μείωση των ενεργειακών και υδάτινών μας απαιτήσεων και του συνολικού περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
  • Αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων μας, με έμφαση στον σωστό διαχωρισμό και ανακύκλωση
  • Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και στην ενεργή συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.


Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η KPMG στην Ελλάδα:

  • Θεσπίζει ένα πλαίσιο για την συστηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πτυχών για όλες τις εταιρικές λειτουργίες και διαδικασίες. Λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης καθώς και τη υπεύθυνη και βιώσιμή χρήση πόρων
  • Παρέχει τακτικές συνεδρίες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε όλους τους υπαλλήλους
  • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές αιτήσεις και απαιτήσεις συμμόρφωσης 
  • Δεσμεύεται για τη συνεχή εφαρμογή και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με σκοπό την ενίσχυση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
     

Η παρούσα πολιτική κοινοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους της KPMG στην Ελλάδα, στα ενδιαφερόμενα μέρη και στους επιχειρηματικούς συνεργάτες.