GRI 102-9

Klademe mimořádný důraz na kvalitu a spolehlivost služeb, které poskytujeme našim klientům. Stejná kritéria přenášíme i na naše dodavatele. Nakupujeme odpovědně a prvky odpovědnosti a udržitelnosti promítáme do každodenního fungování. Od dodavatelů vyžadujeme odpovědný přístup a do našeho dodavatelského řetězce zapojujeme neziskové organizace a sociální podniky. Pracujeme s principy cirkulární ekonomiky a zaměstnancům ukazujeme, jak oni sami mohou přispět k udržitelnosti i ve svých domácnostech.

Jsme náročným a společensky odpovědným odběratelem

Pro naše významné a strategické dodavatele máme jasně dané výběrové řízení. Mezi hlavní kritéria patří kromě kvality, spolehlivosti, stability, cen a dodacích podmínek také reputace dodavatele a jeho společenská odpovědnost. Významným kritériem při výběru dodavatele je i otázka nezávislosti.

Zavedli jsme tzv. etický kodex dodavatele KPMG v České republice, který začleňujeme do dodavatelských smluv. V tomto etickém kodexu zavazujeme naše dodavatele k dodržování zákonů, lidských práv, etiky a k ochraně životního prostředí.

Více než 80 % nákupů realizujeme od tuzemských společností a podnikatelů. Pravidelně nakupujeme zboží a služby od společností zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Snižujeme uhlíkovou stopu

GRI 301-1 l 302-1 l 305-1 l  305-2 l  305-3 l  305-5

Vnímáme klimatická rizika, důsledky změn klimatu a jejich rizika. Uvědomujeme si dopad své činnosti na životní prostředí. V pravidelných intervalech proto monitorujeme uhlíkovou stopu a průběžně se snažíme ji snižovat. Od roku 2010 jsme členem globální iniciativy KPMG, která sleduje dopad a aktivity ke snížení uhlíkové stopy. Mezi lety 2016 a 2020 se nám podařilo snížit celkové emise o více než 40 %.

Přihlásili jsme se ke globálním závazkům KPMG:

  • Do roku 2030 bychom chtěli dosáhnout uhlíkové neutrality.
  • Snížíme naše emise CO2 o 50 % v porovnání s fiskálním rokem 2019.

Díky omezením, která s sebou přinesla opatření spojená s pandemií covidu-19, se nám podařilo velmi výrazně snížit uhlíkovou stopu. Nově nabyté zkušenosti a zvyky (například videohovory nebo omezení služebních cest) bychom chtěli zachovat v maximální možné míře, jakou nám dovolí řízení kvality našich služeb.

Uhlíkovou stopu jsme dříve měřili za kalendářní rok, během roku 2021 ale došlo ke změně reportovacího období na fiskální rok, tedy období od října do září. Abychom měli srovnatelná výchozí data, došlo k přepočítání emisí i zpětně za roky 2019 a 2020 a liší se oproti údajům uvedeným v minulých zprávách o udržitelnosti. Při výpočtu uhlíkové stopy využíváme metodiku vyvinutou KPMG International, která vychází z Greenhouse Gas Protocol a Defra Reporting

Vybrané indikátory Scope 3 (do budoucna bychom chtěli sledovat detailněji).

Mezi oblasti, které s ohledem na povahu našeho podnikání sledujeme, patří především služební cesty a spotřeba energie. 

Cirkulární kancelář

V průběhu celého roku zaměstnancům ukazujeme možnosti cirkulární ekonomiky v kanceláři, ale i v domácnostech. Snažíme se je tak motivovat nejen k omezování nadbytečného odpadu.

  • Krabičkovou bankou šetříme měsíčně až 2 200 jednorázových obalů.
  • SWAPujeme! Vyměňujeme si mezi sebou oblečení, knihy, nevhodné dárky i květiny.
  • Místo jednorázových kelímků používáme hrnečky a skleničky.
  • Kávovou sedlinu nevyhazujeme, ale zaměstnanci ji po vytřídění využívají na svých zahrádkách.

Zelená firma

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Zelená firma společnosti REMA systém, který sbírá vysloužilá firemní elektrozařízení a baterie.  Zapojují se i sami zaměstnanci, jimž jsme díky projektu ekologicky zlikvidovali 96,3 kg drobného elektroodpadu.

Pro ochranu životního prostředí, kontrolu a minimalizaci možných rizik jsme zavedli integrovaný systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Každý rok procházíme kontrolním interním i externím auditem.