• 1000

V polovině května představila vládní koalice řadu změn, kterými plánuje zvýšit příjmy státního rozpočtu. Změny se dotknou většiny korporací, zaměstnanců i podnikatelů. Nová pravidla by měla platit od 1. ledna 2024. Přinášíme přehled klíčových návrhů vyplývajících z materiálu připraveného pro jednání vlády. Po schválení vládou změny projedná Poslanecká sněmovna.

Daň z příjmů právnických osob

 

Zvýšení sazby daně

Nejvýraznější změnou pro právnické osoby má být zvýšení standardní sazby daně z příjmů o dva procentní body z 19 % na 21 %. V důsledku této změny vláda očekává v roce 2025 meziroční přírůstek do státního rozpočtu ve výši 22 mld. Kč.


Omezení daňové uznatelnosti u vybraných nákladů

V oblasti uznatelnosti daňových nákladů koalice navrhuje:

 • zavedení limitu pro stanovení vstupní ceny osobních automobilů pro podnikatelské účely, a to ve výši 2 mil. Kč (odpisy ze vstupní ceny nad 2 mil. Kč by byly daňově neúčinné); v případě finančního leasingu se bude limitace aplikovat na nájemce v podobě omezení daňové uznatelnosti leasingových splátek, a to jak v úhrnu, tak i za jedno zdaňovací období;
 • zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do výše 500 Kč;
 • zrušení odpočtu úhrad na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
 • zrušení omezení uznatelnosti nákladů na vlastní stravování zaměstnanců a daňové neuznatelnosti u stravenek nad zákonný limit, zavedení mimořádných odpisů u automobilů na elektrický pohon pořízených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028;
 • zrušení daňové neuznatelnosti výdajů na některé zaměstnanecké benefity poskytované formou nepeněžního plnění (například příspěvky na kulturní akce, zájezdy, sportovní akce aj.), u kterých novela zruší jejich osvobození na straně zaměstnanců;
 • zrušení daňové neuznatelnosti u nákladů převyšujících příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců,  a to včetně těchto benefitů poskytovaných jejich rodinným příslušníkům;
 • zavedení mimořádných odpisů u automobilů na elektrický pohon pořízených v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028.

Daňová uznatelnost výdajů na výše uvedené benefity má být nově podmíněna uvedením práva na daný benefit v kolektivní či pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele.   


Oznamování příjmů plynoucích do zahraničí 

Vláda navrhuje také změny v oblasti oznamování příjmů plynoucích do zahraničí. Novelou vláda ruší zavedený limit 300 000 Kč pro povinné oznamování a současně navrhuje zúžit oznamovací povinnost pouze na příjmy z licenčních poplatků a podílů na zisku. V praxi by tedy již nebylo nutné oznamovat například příjmy z poskytování služeb.  

Daň z příjmu fyzických osob

 

Rozšíření daňové progrese

Hranice pro uplatnění 23% sazby daně by se měla snížit z čtyřnásobku na trojnásobek průměrné měsíční mzdy. Při současné výši průměrné mzdy to znamená, že roční základ daně do výše 1 451 664 Kč bude zdaněn 15% sazbou daně a část základu daně převyšující tuto hodnotu bude podléhat sazbě ve výši 23 % (stávající roční hranice, od které se uplatňuje vyšší sazba daně, je 1 935 552 Kč).

U příjmů plynoucích na základě dohod o provedení práce se uplatnění srážkové daně dle § 6 odst. 4 ZDP nebude vázat na pevně stanovenou částku 10 000 Kč jako je tomu doposud, nýbrž na částku, která bude rozhodná pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, tj. 25 % průměrné mzdy stanovené zákonem o nemocenském pojištění. 


Rušení osvobození (nepeněžitých benefitů a některých dalších)

 • Zrušení osvobození nepeněžních benefitů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci a/nebo jeho rodinným příslušníkům (jedná se např. o poskytnutí rekreace, zájezdu, možnost pořízení zboží a služeb od zdravotnického zařízení, příspěvku na kulturní a sportovní akce, příspěvku na tištěné knihy atd.), což by současně znamenalo, že tyto nepeněžní benefity by nově podléhaly zdanění stejně jako mzda, a tudíž by také podléhaly odvodům pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
 • Zrušení osvobození u nadlimitních stravenek a zavedení stejného limitu pro osvobození jako u tzv. stravenkového paušálu. Dochází tedy ke sjednocení zdaňování příspěvků na stravování zaměstnanců tak, že osvobození se omezí u všech typů poskytovaného stravování na 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5–12 hodin, což v současné době činí 107,10 Kč. Navíc je zavedena nová podmínka pro osvobození příspěvků na stravování zaměstnance, a to že přítomnost zaměstnance v práci během směny , resp. v rámci jednoho pracovního dne u zaměstnanců, kteří nemají stanovenou směnu (např. členové orgánů společnosti apod), by trvala alespoň 3 hodiny. 
 • Zrušení osvobození státního příspěvku na stavební spoření.
 • Zrušení samostatného osvobození kurzových zisků při směnách peněz, nově poplatníci budou moci na tyto kurzové zisky uplatnit osvobození do výše obecného limitu pro osvobození Ostatních příjmů (souhrnně do 50 000 Kč).  


Zrušení některých odpočtů a slev na dani

 • zrušení odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci;
 • zrušení odpočtu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání;
 • sleva na manžela/manželku by se měla nově uplatnit pouze u druhého z manželů žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a pečujícího o dítě do tří let věku, pokud roční hrubý příjem druhého z manželů nepřesáhne částku 68 000 Kč. Návrh zákona výslovně vymezuje, jaké příjmy nebudou zahrnovány do výše uvedeného limitu příjmů;
 • sleva na dani pro studenta
 • sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení, tzv. školkovné.

 

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů a podílů 

Při splnění stanoveného časového testu při prodeji cenných papírů (tři roky) nebo podílů ve společnostech (pět let) bude od daně nově osvobozen příjem do výše 40 000 000 Kč na poplatníka a na zdaňovací období, a nikoliv celý příjem jako doposud. Zdanitelný příjem bude stanoven poměrně podle podílu úhrnu příjmu převyšujícího 40 000 000 Kč k celkovému osvobozenému úhrnu příjmů. Do nákladů bude možné poměrně uplatnit výdaje související s příjmem, který není od daně osvobozen, tj. nabývací cenu cenných papírů nebo podílů. V případě cenných papírů a obchodních podílů nabytých do 31. prosince 2023 může poplatník místo poměrného uplatnění nabývací ceny akcie nebo podílu uplatnit poměrně jejich tržní hodnotu stanovenou k 31. prosinci 2023 podle zákona o oceňování majetku, a navíc i související výdaje (např. platby za obchodování na trhu apod.) Tímto postupem má být zajištěno, že dani z příjmů bude podléhat pouze nárůst hodnoty cenných papírů a podílů, ke kterému dojde od 1. ledna 2024, tj. po nabytí účinnosti novely. Tento postup použijí i poplatníci, kteří uskutečnili převod cenných papírů nebo podílů před 31. lednem 2024, ale příjem z prodeje jim plyne po tomto datu (např. tzv. prodej na splátky). Tito poplatníci budou mít možnost volby a do nákladů si budou moci uplatnit buď tržní hodnotu stanovenou k 31. prosince 2023 nebo tržní hodnotu stanovenou k okamžiku úplatného převodu cenných papírů a podílů.

Obecný limit pro osvobození ostatních příjmů

Zavádí se obecný limit pro osvobození ostatních příjmů do výše 50 000 Kč ročně na poplatníka. Limit se uplatní pouze u stanovených druhů ostatních příjmů, např. u příjmů z příležitostných činností, darů nebo příjmů z tombol a hazardních her. Do výše uvedeného limitu bude možné např. osvobodit i kurzové zisky při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, jejichž osvobození má být novelou zrušeno. 

 

Snížení nepeněžitého příjmu u zaměstnaneckých vozidel

Výše měsíčního nepeněžitého příjmu zaměstnance při používání vozidla pro soukromé i služební účely bude činit u bezemisních vozidel 0,25 % z jejich pořizovací ceny.

 

Dary na Ukrajinu

Novela prodlužuje platnost opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině zavedených zákonem č. 128/2022 Sb. i na zdaňovací období roku 2023. V platnosti tak zůstanou např. 30% limity na dary poskytované v souvislosti s ozbrojeným konfliktem i osvobozené přechodné ubytování poskytované zaměstnavatelem. Přechodné ustanovení navrhuje, aby do účinnosti novely již zdaněné přechodné ubytování bylo vráceno poplatníkovi jako přeplatek v rámci ročního zúčtování záloh nebo v rámci daňového přiznání. Dle důvodové zprávy bude muset plátce daně již odvedené zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti vrátit poplatníkovi, a to formou opravy jednotlivých dotčených měsíců mzdové agendy dle § 38i ZDP. Touto opravou tak dojde i ke vrácení pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pokud bylo odvedeno.

 

Změny v oblasti sociálního pojištění

 

Zaměstnanci

Znovuzavedení nemocenského pojištění

Ozdravný balíček znovu zavádí nemocenské pojištění hrazené zaměstnanci, a to ve výši 0,6 % z měsíčního vyměřovacího základu (hrubá mzda). V současné době hradí nemocenské pojištění pouze zaměstnavatel. Od ledna 2024 by se tak celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnance zvýšily na 7,1 % (místo 6,5 %). 

 

Změny v odvodech pojistného u dohod o provedení práce

Novela nově stanoví dva limity pro vznik účasti zaměstnanců, kteří pracují na základě dohody či více dohod o provedení práce, na nemocenském pojištění:

 • první limit bude stanoven pro veškeré dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25% průměrné mzdy (tj. v současné době cca 10 080 Kč);
 • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u několika zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.

Po překročení tohoto limitu již bude muset zaměstnavatel za osobu pracující na základě dohody o provedení práce odvést pojistné na sociální pojištění. Samotné limity by se měly týkat také odvodů pojistného na zdravotní pojištění, jelikož povinnost odvodů je vázána na účast na nemocenském pojištění.

 

Osoby samostatně výdělečně činné

Navrhuje se postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální pojištění OSVČ ze současných 25 % průměrné mzdy na 40 % průměrné mzdy. Všech osob výdělečně činných se dotkne zvýšení procentuální hranice základu daně pro výpočet odvodů pojistného ze stávajících 50 % na 55 % základu daně.

Daň z hazardu

 

Provozovatelům vybraných hazardních her se má navýšit druhá daňová sazba ze současných 23 % na 30 %.

Daň z nemovitých věcí

 

Koalice navrhuje zavedení tzv. státní části daně z nemovitých věcí, která by měla odpovídat výši současné daně před aplikací místního koeficientu. Daň by se tedy nově skládala z části, která bude příjmem státního rozpočtu (státní daň), a části, která bude nadále příjmem obecních rozpočtu (místní daň). Obcím zůstane pravomoc ovlivnit výběr své části daně aplikací koeficientu na místní daň. Koeficient bude volitelný ve výši 0,5-5 (aktuálně 1,1-5). V případech, kdy obec doposud neaplikovala a nadále nebude aplikovat místní koeficient, tak novela fakticky zdvojnásobí daňovou povinnost.

Vzhledem k tomu, že většina sazeb se od roku 2010 nezměnila, plánuje se také zavedení automatické valorizace daňové povinnosti aplikací inflačního koeficientu. Ten je pro rok 2024 navržen ve výši jedna a následně se bude odvíjet od vývoje indexu spotřebitelských cen. 

Tato opatření by měla přinést do státního rozpočtu zhruba 9 mld. Kč již v prvním roce účinnosti novely. Novela bude použitelná pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2024, pokud novela nabude účinnosti do 1. ledna 2024 (daň z nemovitých věcí se vyměřuje na základě skutečností k prvnímu dni kalendářního roku).

Součástí novely je i komplexní úprava koeficientů, kterými mohou obce ovlivňovat výnos z této daně,  a celá řada dalších dílčích změn, například v oblast vymezení jednotlivých nemovitých věci pro účely daně a rozsahu osvobození pozemků a staveb, které mohou významně ovlivnit daňovou povinnost.

 

Daň z přidané hodnoty

 

V rámci zjednodušení systému DPH je navrhována významná reforma sazeb této daně: sloučením dvou současných snížených sazeb DPH na jednu ve výši 12 % budeme mít nově „pouze“ dvě sazby DPH ve výši 12 % a 21 %. Tím by se měla snížit daňová zátěž u základního zboží, jako jsou potraviny, bydlení či zdravotnické výrobky, přičemž vláda očekává úspory pro občany v této oblasti ve výši 6,3 mld. Kč. Pro sociální bydlení je nově navrhován termín „dostupné bydlení“ a zůstává ve snížené (nově 12%) sazbě DPH.

Zároveň vláda navrhuje zcela osvobodit od DPH dodání knih, a to jak tištěných, tak elektronických. V této souvislosti bude nově možné požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení pro potvrzení osvobození u konkrétního dodání knih a poskytnutí obdobných služeb. Časopisy a noviny mají zůstat ve snížené 12% sazbě DPH. 

Do základní sazby DPH by dle vlády měly být přesunuty činnosti, které jsou podle jejího názoru bez prokazatelného sociálního či zdravotního významu, například by se mělo jednat o ty, které byly do snížené sazby zařazeny z důvodu covidové pandemie nebo EET, jako kadeřnické služby, opravy obuvi, svoz, přepravu a skladování komunálního odpadu. 

Možnost odpočtu DPH u osobních automobilů bude omezena částkou 420 000 Kč, což odpovídá základu daně 2 mil. Kč, a to nejen z titulu pořízení takového automobilu, ale také včetně následného technického zhodnocení. Tuto změnu bude Ministerstvo financí ještě konzultovat s Evropskou komisí. 

Spotřební daně

 

Vláda proklamuje heslo „zvyšujeme daně z neřestí” a v souladu s tímto přístupem navrhuje nárůst spotřebních daní z tabákových výrobků a lihu a daní z hazardních her. Dle odhadů toto navýšení přinese do státního rozpočtu přes 10 mld. Kč. 

Jaký bude další postup?

 

Připomínáme, že konsolidační balíček v aktuální podobě čeká zapracování případných změn z připomínkového řízení. Po schválení vládou začne Poslanecká sněmovna podle předběžných informací příslušné novely projednávat v průběhu června. Vzhledem k veřejné diskusi lze očekávat, že v balíčku bude docházet k úpravám. Legislativní proces proto budeme i nadále sledovat. 

Kontaktujte naše odborníky

 

Náš tým daňových odbornic a odborníků vám rád poskytne bližší informace:

 

Přímé daně

Ivana Stibůrková, Senior Manager

Mária Marhefkova, Senior Consultant

Mirka Malá, Senior Consultant

Andrea Mudrová, Consultant

 

Nepřímé daně

Tomáš Havel, Senior Manager

Petra Němcová, Senior Consultant