V turbulentných ekonomických podmienkach spôsobených makroekonomickými šokmi, geopolitickým napätím, zvyšovaním úrokových sadzieb a cien komodít, alebo narušením dodávateľského reťazca sa môže stať, že sa inak prevádzkovo a finančne stabilná a zdravá spoločnosť stretne s problémami s peňažnými tokmi, obsluhou dlhu či plnením iných finančných záväzkov.

Nezávislá finančná previerka, tzv. Independent Business Review, je podrobné posúdenie historickej a súčasnej finančnej výkonnosti a prevádzky spoločnosti a predpokladov, na ktorých je založený jej podnikateľský plán, vykonávaná odborníkmi so znalosťami v oblasti financií a z relevantného odvetvia. Nezávislú finančnú previerku zvyčajne iniciuje financujúca banka alebo iní veritelia, no proaktívnym prístupom dlžník zvyšuje šancu na úspech a zároveň urýchli proces rokovaní. Je to prvý nevyhnutný krok na finančnú a prevádzkovú stabilizáciu spoločnosti a zlepšenie jej ekonomických vyhliadok. Nezávislá finančná previerka zároveň zvyšuje úroveň transparentnosti medzi dlžníkom a jeho veriteľmi, poskytuje východisko pre následné rokovania o potenciálnom refinancovaní alebo splátkových kalendároch a podporuje spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.

Ako vám vieme pomôcť

Každá nezávislá finančná previerka je jedinečná vzhľadom na situáciu a fungovanie príslušnej spoločnosti. Vo všeobecnosti však zahŕňa tieto fázy:

  • Posúdenie historickej a súčasnej finančnej výkonnosti na základe dôkladného pochopenia fungovania spoločnosti a kľúčových faktorov úspechu;
  • Preskúmanie súčasnej finančnej pozície, súvahových a podsúvahových záväzkov a podmienok financovania;
  • Posúdenie obchodného plánu spoločnosti (finančných projekcií) a predpokladaných peňažných tokov prostredníctvom identifikácie kľúčových predpokladov a posúdenia ich primeranosti na základe historických skúseností a externého porovnávania alebo;
  • V prípade, že obchodný plán nie je dostupný, pomoc manažmentu spoločnosti pri zostavovaní projekcií, vrátane posúdenia základných predpokladov;
  • Príprava plánu krokov (tzv. „step-plan“), v ktorom sa identifikujú kľúčové zmeny (strategické, obchodné, finančné) nutné pre stabilizáciu podniku a dosiahnutie podnikateľského plánu;
  • Identifikácia optimálnej kapitálovej štruktúry a kapacity dlhovej služby na základe podnikateľského plánu;
  • Nastavenie finančného výkazníctva na mieru, zlepšenie toku informácií medzi spoločnosťou  a jej veriteľmi a umožnenie zlepšenia interného kontrolingu;
  • Posúdenie možností, ktoré majú dotknuté zainteresované strany k dispozícii, podpora pri rokovaniach.

Po úspešnej finančnej previerke získajú financujúce banky a ostatní veritelia väčšiu mieru istoty, majú detailný prehľad o operáciách spoločnosti a jej finančných vyhliadkach, čím sa zvyšuje šanca na splatenie dlhu. Spoločnosť získa benefit špičkových poznatkov a rád od nezávislého odborníka a zároveň špecialistu v danom odvetví, čím môže predísť ďalším finančným a prevádzkovým ťažkostiam a riziku platobnej neschopnosti.

Spojte sa s našimi odborníkmi, aby ste prediskutovali svoju situáciu a zistili, ako vám KPMG môže pomôcť prekonať súčasné problémy.

Spojte sa s nami