• 1000

V predchádzajúcom blogu sme si zadefinovali hlavné dôvody, prečo spoločnosti a ich veritelia vyhľadávajú nezávislú finančnú previerku (Independent Business Review, skrátene IBR) a ako z nej obe strany benefitujú. Ako si však správne vybrať poskytovateľa IBR a z čoho pozostáva kvalitná nezávislá finančná previerka?

Určenie si štartovacej čiary

Hoci najznámejšia investičná poučka vraví, že minulé výnosy nie sú zárukou tých budúcich, v prípade nezávislej finančnej previerky je nutné detailne porozumieť historickej finančnej výkonnosti z pohľadu výkazu ziskov a strát, finančnej pozície na základe súvahy, ako aj peňažných tokov. Štandardne sa v rámci IBR skúmajú posledné 2 až 3 ukončené finančné roky a súčasné otvorené finančné obdobie.

Pohľad do minulosti je kľúčový hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade, za predpokladu, že sa spoločnosť ocitla v prechodných ťažkostiach (napr. strata kľúčového zákazníka, výkyv v cenách kľúčových komodít, či iný trhový šok), v historických číslach bude jasne viditeľný rozsah a trvanie tohto vplyvu. Podobne je taktiež možné analyzovať a vysvetliť dôvody nenapĺňania rozpočtu a projekcií manažmentu, na ktorých bolo s najväčšou pravdepodobnosťou založené existujúce financovanie spoločnosti.

V neposlednom rade nám analýza historického obdobia pomôže identifikovať kľúčové ukazovatele (tzv. KPIs) spoločnosti, ich historický vývoj a ich porovnanie s trhom. Táto benchmarking analýza, často založená na neverejných databázach, prieskumoch trhu či iných štúdiách, v kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami sektorového experta, ktorý je integrálnym členom každého IBR projektového tímu, zvykne byť klientami najoceňovanejšou pridanou hodnotou nielen počas trvania nezávislej previerky, ale aj prostredníctvom tzv. step-planu poskytuje manažmentu návrhy na vylepšenie fungovania spoločnosti a preklenutie krízového obdobia.

Vďaka tomu, že KPMG na Slovensku patrí do celosvetovej siete poradenských spoločností, naše kontakty na sektorových špecialistov nie sú regionálne limitované, čo je obzvlášť zaujímavé pre spoločnosti s pôsobnosťou, či dodávateľskými vzťahmi na zahraničných trhoch. Aj v prípade čisto lokálnych hráčov je možná expanzia za hranice alebo implementácia globálneho know-how silným rozlišovacím faktorom.

Finančné projekcie

Na základe analýz historického obdobia, benchmarkingu a expertného názoru sektorového špecialistu sa v rámci IBR vypracujú finančné projekcie. Podľa situácie a požiadaviek klienta, tieto môžu byť na škále od krátkodobej likvidity rádovo v týždňoch až mesiacoch, po detailné projekcie peňažných tokov na týždennej či mesačnej báze v strednodobom horizonte. Projekcie často obsahujú aj viacero scenárov podporených rozdielnym odhadom vývoja kľúčových predpokladov a KPIs, od konzervatívneho až po optimistický, pripravených na mieru toho-ktorého klienta, veriteľa, či situácie.

Sú to práve finančné projekcie, ktoré ďalej určujú smer a vyjednávaciu pozíciu spoločností a bánk, potrebu a načasovanie dodatočného krátkodobého financovania, standstillu, renegociáciu splátkového kalendára, či následnú finančnú reštrukturalizáciu spoločnosti. 

Oddelenie oceňovania a finančného modelovania pod vedením Karola Balca sa radí medzi lídrov na trhu, s desiatkami spokojných klientov v širokej škále projektov ako aj účastníkov webinárov a konferencií, ktoré každoročne organizujú.  

Monitoring a reporting

Mohlo by sa zdať, že odovzdaním správy o nezávislej finančnej previerke sa spolupráca s klientom končí. Poznáme však množstvo prípadov, kedy sa vybudovaná dôvera pretaví do pokračujúcej kooperácie, či už je to na implementácii ozdravných odporúčaní podľa výsledkov IBR a v nej identifikovaných oblastí na zlepšenie alebo na nastavení efektívneho monitoringu a reportingu výsledkov smerom do banky alebo pre interné účely.

Netreba snáď zdôrazňovať, že situácia každého klienta je špecifická a podľa nej sa na mieru prispôsobuje obsah, rozsah či trvanie nezávislej finančnej previerky. V prípade, že vás táto téma zaujala, neváhajte sa spojiť s našimi odborníkmi a dohodnúť si konzultáciu.