V prípade spoločností, ktoré majú  pretrvávajúce štrukturálne finančné a prevádzkové ťažkosti, môže byť rýchly a cielený zásah vo forme reštrukturalizácie kľúčovým faktorom medzi úspechom v budúcnosti a ukončením fungovania spoločnosti.

Náš multidisciplinárny tím odborníkov, ktorý zahŕňa špecialistov na reštrukturalizáciu, finančné poradenstvo, oceňovanie a finančné modelovanie, právnych a daňových špecialistov, spolu s odborníkmi z odvetvia zo siete KPMG International má skúsenosti s poradenstvom pre klientov v ťažkostiach, identifikáciou kľúčových finančných a prevádzkových problémov, prípravou, hodnotením a realizáciou plánov na ozdravenie, optimalizáciou kapitálovej štruktúry a podporou rokovaní so zainteresovanými stranami. Konečným cieľom každého prípadu reštrukturalizácie je stabilizovať organizáciu s cieľom zachovať hodnotu a nastaviť východiská pre budúce fungovanie a rast.

Ako vám vieme pomôcť

Poradenské služby v oblasti reštrukturalizácie zvyčajne zahŕňajú jeden alebo kombináciu týchto prvkov:

  • Preskúmanie stratégie: identifikácia kľúčových trendov v odvetví, benchmarking, analýza nedostatkov v porovnaní s konkurenciou;
  • Prevádzková reštrukturalizácia: vypracovanie, implementácia a preskúmanie plánov reštrukturalizácie a reorganizácie, optimalizácia pracovného kapitálu, opatrenia na zníženie nákladov;
  • Finančná reštrukturalizácia: analýza strategických možností v špeciálnych situáciách, krátkodobé plánovanie a zlepšovanie likvidity, príprava a preskúmanie obchodných plánov, poradenstvo na strane predávajuceho pri M&A transakciách;
  • Poradenské služby pre zainteresované strany: analýzy, odborné posudky a podpora pri vyjednávaní;
  • Poradenské služby pre veriteľov: nezávislé preskúmanie činnosti (nezávislá finančná previerka), vypracovanie a implementácia stratégií ozdravenia, monitorovanie reštrukturalizácie a dodržiavania zmluvných podmienok, pravidelné podávanie správ a monitoring;
  • Poradenstvo v oblasti platobnej neschopnosti a likvidácie spoločnosti: plánovanie a podpora riadenej likvidácie, súčinnosť so správcami konkurznej podstaty.

Spojte sa s našimi odborníkmi, aby ste prediskutovali svoju situáciu a zistili, ako vám KPMG môže pomôcť prekonať súčasné problémy.

Spojte sa s nami