Optimizmus v sektore poisťovníctva je výraznejší ako pred rokom. V súčasnosti až 93 % riaditeľov poisťovní verí v rast svojich spoločností. Sedem z desiatich plánuje navýšiť investície do inovácií a včasného odhaľovania hrozieb. Takmer polovica verí, že implementácia stratégie ESG má pozitívny vplyv na finančnú výkonnosť firmy. Tieto zistenia vyplynuli z globálneho prieskumu Global Insurance CEO Outlook 2021.
 

Riaditelia poisťovní z celého sveta pociťujú vplyv pandémie, no vďaka budovaniu dôvery v rast spoločnosti, ako aj vďaka zameraniu na inovácie, sa im vracia optimizmus. Až 93 % riaditeľov verí v perspektívny rast svojich firiem. Minulý rok bolo o tom presvedčených 88 % z nich. Hľadajú tiež nové formy expanzie a uvedomujú si dôležitosť poskytovania dlhodobej hodnoty zákazníkom, zamestnancom aj všetkým zainteresovaným stranám.

Regulačné a daňové riziká sú najväčšou výzvou pre dlhodobý rast v sektore poisťovníctva

Lídri firiem v poisťovacom odvetví si uvedomujú riziká súvisiace s pandémiou a novými predpismi či úpravami existujúcich zákonov. Medzi výzvy, ktoré riaditelia v prieskume označili ako najdôležitejšie, patria regulačné, daňové, reputačné riziká/ohrozenie značky a kybernetická bezpečnosť. Regulačná a daňová nestabilita sú podľa nich najväčšou hrozbou pre dlhodobý rast tohto odvetvia.

„Generálni riaditelia znovu veria v rast odvetvia. Musia sa však prispôsobovať neustále sa meniacemu prostrediu. Vyžaduje si to spoluprácu zainteresovaných strán a investície do udržateľnosti, ako aj do digitálnej transformácie,“ objasňuje Martin Kršjak, audit partner v KPMG na Slovensku a partner zodpovedný za sektor finančných služieb.

Digitalizácia je kľúčom k rastu

Poisťovne reflektujú na digitálne zmeny v preferenciách spotrebiteľov. Ich cieľom je prispôsobiť sa trendom. Dve tretiny riaditeľov naznačujú, že je potrebné rýchlejšie inovovať a nastaviť svoj biznis model tak, aby bol pripravený držať krok s digitálnou dobou. Považujú to za kľúč k dosiahnutiu svojich rastových ambícií. Investície do inovačných procesov a procesov na včasné odhaľovanie rizík plánuje zvýšiť 68 % riaditeľov poisťovní. Viac ako polovica respondentov zvažuje kooperáciu s inovatívnymi startupmi.

„Pandémia odhalila, aké podstatné je pre poisťovne digitálne rásť. Otvorili sa dvere k novým investíciám do inovácii, vďaka ktorým bude pravdepodobne poistenie komfortnejšie a dostupnejšie pre širšiu skupinu klientov,“ vysvetľuje Martin Kršjak.

Téma udržateľnosti je prioritou

Téma udržateľnosti je pre poisťovne mimoriadne dôležitá. Jej odsunutie na druhú koľaj môže mať negatívny vplyv na firmu a môže viesť k odchodu zamestnancov i klientov. Avšak, za podstatné pri plánovaní investícií do uhlíkovej neutrality, považuje 74 % generálnych riaditeľov v poisťovníckom sektore vládny stimul. Respondenti berú do úvahy súvislosti medzi ESG (životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie) a finančnou návratnosťou. Takmer polovica verí, že stratégia ESG má pozitívny vplyv na finančnú výkonnosť. Problémy so správnym definovaním tejto stratégie udržateľnosti však pripustilo až 43 % riaditeľov a pre štvrtinu je veľkou výzvou reportovanie výsledkov v tejto oblasti investorom a iným zainteresovaným stranám.

O prieskume

Prieskum Global Insurance CEO Outlook 2021 vychádza z každoročnej štúdie KPMG 2021 CEO Outlook. Táto štúdia obsahuje rozhovory s viac ako 1 300 generálnymi riaditeľmi významných podnikov po celom svete. Prieskum Global Insurance CEO Outlook 2021 sleduje odpovede 129 generálnych riaditeľov poisťovní. Respondenti majú najčastejšie sídlo v USA, Veľkej Británii alebo Ázii a Tichomorí. Prieskum ponúka pohľad riaditeľov a ich reakcie na súčasné udalosti či očakávania na najbližšie tri roky.