Dňa 6. marca 2024 nadobudla účinnosť novela zákona o regionálnej investičnej pomoci. Touto novelou sa zavádza možnosť požiadať o mimoriadnu pomoc na investície v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, v súlade s Priemyselným plánom Zelenej dohody EÚ.

Táto nová úprava sa vzťahuje na spoločnosti v niektorých špecifických odvetviach. Dočasný krízový a prechodný rámec (ďalej len "TCTF"), ktorý Európska komisia zverejnila v marci 2022, dáva členským štátom právo vytvoriť schémy pomoci na urýchlenie prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Táto mimoriadna pomoc je však obmedzená na obdobie rokov 2024 - 2025 a je zameraná na investičné projekty v konkrétnych odvetviach priemyselnej výroby:

a)  výrobu batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a vybavenia na zachytávanie a uskladnenie oxidu uhličitého,

b)  výrobu kľúčových komponentov navrhnutých a primárne používaných ako priamy vstup na výrobu výrobkov podľa písmena a),

c)  výrobu alebo zhodnocovanie kritických surovín potrebných na výrobu výrobkov podľa písmena a) alebo písmena b).

Príslušnú intenzitu pomoci takisto stanovuje EÚ. Intenzita pomoci závisí od toho, či sa investor kvalifikuje ako MSP alebo veľký podnik, ako aj v ktorom okrese sa bude investovať.  Intenzita pomoci sa pohybuje od 15 % (dotácia na obstaranie majetku pre veľké podniky v oblasti Bratislavy) do 60 % (úľava na dani z príjmov právnických osôb pre malé podniky, ktoré investujú na západnom Slovensku (okrem širšej oblasti Bratislavy), strednom a východnom Slovensku. Intenzita pomoci môže byť vyššia v prípade, že investor preukáže, že krajiny mimo EÚ podporujú podobné investičné projekty vyššou sumou pomoci.   

Celková výška pomoci na jeden investičný projekt je obmedzená na 350 miliónov EUR vo všetkých okresoch, okrem okresov, ktoré patria do Bratislavského kraja. V týchto okresoch je výška pomoci na investičný projekt obmedzená na 150 miliónov EUR.

Spoločnosti, ktoré už požiadali o regionálnu investičnú pomoc, môžu požiadať Ministerstvo hospodárstva SR o zmenu tejto žiadosti na žiadosť o mimoriadnu pomoc, pokiaľ Ministerstvo už nevydalo návrh na investičnú pomoc.

Oprávnené spoločnosti si môžu vybrať medzi (regionálnou) investičnou pomocou a mimoriadnou pomocou. V tejto súvislosti poznamenávame, že strop intenzity regionálnej investičnej pomoci je vo väčšine prípadov vyšší. Pred prijatím konečného rozhodnutia by sa však malo zohľadniť mnoho ďalších aspektov. Radi vám poskytneme ďalšie usmernenia.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.