Branislav Kajánek

Assistant Manager

KPMG na Slovensku

Branislav je absolventom inžinierskeho štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu. V KPMG pôsobí od roku 2017, v súčasnosti ako assistant manager. Branislav má dlhoročné skúsenosti v oblasti projektového riadenia, implementácie, koordinovania a metodiky, finančného riadenia a kontroly programov a projektov financovaných z fondov EÚ, ktoré nadobudol počas pôsobenia v štátnej správe.