Spoločnosť KPMG bola spoločnosťou ALM Intelligence v jej najnovšom prieskume Pacesetter s názvom ESG: Environmental, 2023-2024 označená za globálneho lídra na trhu.

Čím sa teda KPMG odlišuje od konkurencie? Podľa správy ALM sú to tieto štyri faktory:

1. Integrovaný a holistický rámec ESG

V prieskume sa uvádza: "Pre KPMG je ESG všetko, čo podnik robí a ako to robí. Preto je autenticita v prístupe podniku k ESG rozhodujúca pre rozvoj udržateľnej budúcnosti. Okrem toho, v záujme optimalizácie ESG a budovania udržateľnosti, KPMG spolupracuje s firmami na začlenení ESG do obchodnej stratégie s podporou na úrovni predstavenstva. Výsledkom je, že KPMG poskytuje integrovaný a holistický rámec ESG, ktorý je zakotvený v celej spoločnosti s cieľom zabezpečiť úspešnú transformáciu.“

2. Multidisciplinárny prístup

"Firma vyvinula rámec ESG, ktorý zahŕňa multidisciplinárny prístup. Cieľom je podpora udržateľných inovácií v rámci celého podnikania klienta a získanie konkurenčnej výhody. ESG konzultanti v KPMG sú špecialisti na transformáciu, meranie a vykazovanie dát. Pomáhajú firmám posúdiť a navrhnúť stratégiu ESG, začleniť ESG do všetkých prevádzkových aspektov, merať pokrok, či komunikovať ciele organizácie v oblasti ESG zainteresovaným stranám. Klientom pomáhajú proaktívne zvážiť budúce kroky firmy s ohľadom na ESG.“

Vedúci globálneho poradenstva KPMG v oblasti ESG, Rob Fisher, dodal: "Vďaka multidisciplinárnemu prístupu sme vybudovali silnú prax, ktorá sa zaviazala pracovať bok po boku s klientmi, aby im pomohla zaviesť udržateľné inovácie v rámci ich podnikania a naplniť ich ambície v oblasti ESG."

3. Prístup založený na technológiách a vlastný nástroj Climate IQ

"Climate IQ je nástroj spoločnosti KPMG, ktorý klientom umožňuje posúdiť ich súčasné portfóliá a kvantifikovať potenciálny finančný vplyv rizík, ako aj príležitostí. Climate IQ je automatizovaný nástroj a generuje finančné predikcie, ktoré pomáhajú pri strategickom plánovaní kapitálu, ako to očakávajú predstavenstvá a investori a ako to uvádza TCFD."

4. Pokročilý systém dekarbonizačných stratégií

"Firma tiež vyvinula systém dekarbonizačných stratégií, ktoré pomáhajú podnikom merať ich uhlíkovú stopu, stanovovať ciele a analyzovať budúce scenáre dekarbonizácie v rámci emisií skleníkových plynov rozsahu 1, 2 a 3. KPMG pomáha organizáciám určiť ciele, ako je relatívne zníženie, cieľový rok klimatickej neutrality a záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Po definovaní týchto cieľov KPMG spolupracuje s klientmi na realizácii týchto iniciatív, vrátane zabezpečenia spôsobov ich financovania prostredníctvom daňových stimulov a úverov."


Zdrojom všetkých uvedených citácií je ALM Intelligence, ALM Pacesetter: (c) 2023; použité s licenčnými oprávneniami.

Súvisiaci obsah