V poslednom období čelíme množstvu kríz, ktoré majú negatívny dopad na ekonomickú stabilitu a podnikateľské prostredie a môžu viesť až k úpadku obchodných spoločností. 

Spoločnosť je v úpadku, ak je platobne neschopná alebo predlžená.  

Znaky predlženia:  

Znaky platobnej neschopnosti:

  • Ide o dlžníka, ktorý má povinnosť viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,
  • dlžník má viac ako jedného veriteľa, a zároveň
  • hodnota záväzkov spoločnosti dlžníka presahuje hodnotu jeho majetku.
  • neschopnosť plniť aspoň dva peňažné záväzky, a to
  • peňažné záväzky sú 90 dní po lehote splatnosti, a zároveň
  • ide o peňažné záväzky aspoň dvoch veriteľov.

Úpadok obchodnej spoločnosti môže nastať z rôznych dôvodov. Včasné identifikovanie hroziaceho úpadku môže pomôcť odvrátiť samotný úpadok.

V snahe nastaviť preventívne opatrenia bol s účinnosťou od 17. 7. 2022 prijatý zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý má pomôcť podnikateľom odvrátiť úpadok.

V zmysle novej právnej úpravy je dlžník v hroziacom úpadku vtedy, ak mu hrozí platobná neschopnosť. Hroziaca platobná neschopnosť znamená stav, kedy vzhľadom na všetky okolnosti možno dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov platobná neschopnosť spoločnosti nastane. 

Povinnosti súvisiace s hroziacim úpadkom spoločnosti

Vo všeobecnosti platí povinnosť predchádzať úpadku a za týmto účelom sústavne sledovať finančnú situáciu spoločnosti, rovnako aj stav jej majetku a záväzkov. Ak spoločnosti úpadok hrozí, je povinná prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Povinnosťou spoločnosti je aj zdržanie sa konania, ktoré by mohlo ohroziť životaschopnosť podniku.

Nová právna úprava poskytuje mechanizmy preventívnej reštrukturalizácie.

Pre viac informácií si prečítajte náš starší článok na nasledujúcom linku.

Povinnosti súvisiace s úpadkom spoločnosti

V prípade, ak štatutárny orgán spoločnosti zistí, že spoločnosť je v úpadku, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a to v lehote do 30 dní od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku.

Táto povinnosť sa v minulosti vzťahovala iba na predlženie spoločnosti, po novom je však spoločnosť povinná podať tento návrh aj v prípade svojej platobnej neschopnosti.

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa vzťahuje na štatutárny orgán spoločnosti, členov štatutárneho orgánu spoločnosti, ako i na likvidátora spoločnosti.

Sankcie

Právnym následkom porušenia povinnosti podať návrh na konkurz riadne a včas je najmä vyvodenie štatutárnej zodpovednosti voči štatutárnemu orgánu spoločnosti alebo jej členom, a to:

  • Zmluvná pokuta vo výške 12 500 eur,  
  • Náhrada škody veriteľom dlžníka,
  • Zápis člena štatutárneho orgánu do registra diskvalifikácií. 

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.