Plánujete skončiť s Vaším podnikaním a neviete čo Vás čaká v rámci likvidácie spoločnosti? Pripravili sme pre Vás prehľad najčastejšie kladených otázok o priebehu a právnych a daňových implikáciách procesu likvidácie.


Kedy začína proces likvidácie spoločnosti?

Likvidácia je proces, ktorý nastupuje po prijatí rozhodnutia spoločníkov (prípadne súdu) o ukončení  podnikania spoločnosti. Samotný proces likvidácie však začína až zápisom prvého likvidátora do obchodného registra. Tento okamih je dôležitý z hľadiska ďalších následných krokov a procesov v rámci likvidácie spoločnosti (napr. podanie daňových priznaní, povinnosť zverejnenia vstupu do likvidácie, atď.). 

Kto môže byť likvidátorom?

V minulosti dochádzalo k rôznym nepoctivým praktikám, kedy s cieľom vyhnúť sa úhrade záväzkov spoločnosti boli za likvidátorov menované osoby (zväčša cudzinci) s fiktívnou alebo ťažko dostupnou kontaktnou adresou. V súčasnosti môže byť preto za likvidátora vymenovaná len osoba zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty, alebo osoba zapísaná v registri fyzických osôb, t. j. fyzická osoba s registrovaným pobytom na území Slovenskej republiky. 

Aké oprávnenia a povinnosti má likvidátor?

Likvidátor má obdobné práva a povinnosti ako štatutárny orgán spoločnosti s výnimkou oprávnenia zvolávať valné zhromaždenie. Likvidátor je preto zodpovedný napr. za vedenie účtovníctva, proces ukončovania zmluvných vzťahov v procese likvidácie, vymáhanie pohľadávok spoločnosti ako i plnenie jej záväzkov. Rovnaké povinnosti vyplývajú likvidátorovi i z pohľadu konkurzného práva. V prípade porušenia povinností zodpovedá obdobne ako člen štatutárneho orgánu spoločnosti.

Čo znamená zmeškanie lehoty na prihlásenie pohľadávky v rámci likvidácie?

Likvidátor je povinný bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie zverejniť o tejto skutočnosti oznámenie spolu s výzvou na prihlásenie pohľadávok pre všetkých známych veriteľov spoločnosti. V porovnaní s konkurzným právom, zmeškanie tejto lehoty nemá zásadný vplyv na splatnosť, rozsah resp. poradie uspokojenia pohľadávky veriteľa. 

Je možné proces likvidácie ukončiť kedykoľvek?

Minimálna dĺžka trvania likvidácie je 6 mesiacov za predpokladu vysporiadania sa so záväzkami veriteľov. Znamená to teda, že ak by aj spoločnosť neevidovala žiadne záväzky veriteľov, alebo by došlo k  uspokojeniu veriteľov v skoršej lehote, likvidátor by nemohol ukončiť likvidáciu skôr ako po uplynutí 6 mesačnej doby trvania likvidácie. V prípade existencie daňových nedoplatkov alebo daňovej kontroly sa tento proces predlžuje minimálne o ďalších 6 mesiacov. 

Čo ak sa objaví majetok po ukončení likvidácie?

V praxi môže nastať situácia, že sa objaví majetok spoločnosti po jej výmaze z obchodného registra. Z právneho hľadiska výmazom spoločnosti spoločnosť zaniká, t.j. zaniká subjekt práv a povinností. Obchodný zákonník preto pozná inštitút dodatočnej likvidácie, tzv. proces oživenia spoločnosti, ktorý umožňuje dodatočné prejednanie a likvidáciu objaveného majetku. Pri dodatočnej likvidácii sa spoločnosť opätovne zapíše do obchodného registra a na likvidáciu dodatočného majetku sa primerane aplikujú všeobecné pravidlá pre likvidáciu.

Aké dopady má likvidácia spoločnosti alebo družstva na zdaňovacie obdobie?

Zdaňovacie obdobie spoločnosti alebo družstva, ktoré vstúpilo do likvidácie, končí dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie.

Nasledujúce zdaňovacie obdobie začína dňom vstupu spoločnosti do likvidácie a končí dňom ukončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, alebo ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, platia špeciálne určené lehoty.

Ak bola nariadená dodatočná likvidácia, zdaňovacie obdobie sa začína dňom obnovenia zápisu spoločnosti alebo družstva v obchodnom registri a končí sa dňom výmazu daňovníka z obchodného registra z dôvodu skončenia dodatočnej likvidácie.

Aké sú dôsledky vstupu do likvidácie na základ dane?

Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou, je potrebné upraviť o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu.

Zároveň, nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. 

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Spoločnosť alebo družstvo, ktoré vstúpili do likvidácie, musia podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb do troch mesiacov od vstupu do likvidácie. Lehotu na podanie daňového priznania spoločnosti alebo družstva v likvidácii je možné predĺžiť len o 3 mesiace a len na základe písomnej žiadosti, ktorú daňový úrad musí schváliť. 

Ako sa zdaní likvidačný zostatok vyplatený spoločníkom alebo členom družstva?

V prípade slovenských právnických osôb, alebo právnických osôb s daňovou rezidenciou v spolupracujúcom štáte pre daňové účely, ktorým plynie likvidačný zostatok z likvidácie spoločnosti alebo družstva s daňovou rezidenciou na Slovensku, uvedený príjem nie je predmetom dane. Ak by však plynul do nespolupracujúcich štátov, bol by predmetom 35% dane, pokiaľ by príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčovala inak. Rovnako, ak by likvidačný zostatok slovenským daňovým rezidentom plynul z nespolupracujúcej krajiny, bol by predmetom 35% dane na Slovensku.

Pokiaľ likvidačný zostatok plynie fyzickým osobám, ktoré sú slovenskými daňovými rezidentmi, uvedený príjem podlieha 7% dani z príjmov fyzických osôb, ak daný príjem plynie z likvidácie spoločnosti alebo družstva s daňovou rezidenciou na Slovensku začatej po 1.1.2017. V prípade likvidačného zostatku zo spolupracujúcich štátov sa rovnako uplatní 7% sadzba dane, avšak pri príjme z nespolupracujúcich štátov by sa uplatnila 35% sadzba dane.

V prípade likvidácie komanditných spoločností a verejných obchodných spoločností je likvidačný zostatok vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov aj pri spoločníkoch, ktorí sú právnickými osobami (okrem komanditistov) a v prípade fyzických osôb podlieha aj zdravotnému poisteniu vo výške 14% (resp. 7% pri zdravotnom postihnutí).

Čaká vás likvidácia spoločnosti? V spolupráci s našimi daňovými poradcami a účtovníkmi vám radi budeme asistovať počas celého administratívne náročného procesu.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.