• 1000

Nehmotné aktíva, ako sú napríklad patenty, know-how, značky, zákaznícke kmene a vzťahy, technologické platformy, dáta a iné prvky duševného a priemyselného vlastníctva sú často kľúčovými nositeľmi hodnoty podnikov. Odhadnúť správne ich individuálnu hodnotu je často technicky náročnejšie ako pripraviť ohodnotenie samotného podniku. Samotné ohodnotenia nehmotných aktív a spoločností sa svojou formou môžu veľmi podobať, avšak existuje viacero koncepčných rozdielov.  

Preto vám v nasledujúcich odstavcoch priblížime, na aké rozlišovacie znaky je vhodné myslieť pri ohodnocovaní nehmotných aktív výnosovým prístupom.*

Existencia príjmov z nehmotného aktíva

V prvom rade je dôležité sa zamyslieť, či dané nehmotné aktívum je „oddeliteľné“ od samotného podnikania. V ľudskej reči to znamená, že či je možné ho napríklad predať do novej spoločnosti. Napríklad, goodwill, ktorý vychádza a bol vytvorený čisto len na základe zúčtovania určitých transakcií, ťažko oddeliť od podniku samotného, nakoľko tvorí jeho výhradnú súčasť.

Na druhej strane, nehmotné aktíva, ktoré možno predať alebo licencovať (značka, patent, copyright, know-how alebo aj zákaznícky kmeň, databáza) a teda samotné generujú alebo vedia generovať odčerpateľné zdroje, indikujú možnosť ohodnotenia takéhoto aktíva samostatne a nezávisle.

Pri samotných odčerpateľných zdrojoch treba dať pozor, keďže odčerpateľné zdroje vo výnosovom ocenení nehmotného aktíva musia zohľadňovať len to, čo v „čistom“ vygeneruje nehmotné aktívum. Ak sú na generovanie odčerpateľných zdrojov potrebné aj komplementárne aktíva (napr. zariadenia, stroje, pracovná sila, pracovný kapitál a pod), náklady na tieto komplementárne aktíva musia byť zohľadnené a odpočítané. Tu odporúčame presnú kvantifikáciu takýchto nákladov. Odhad zjednodušených koeficientov, čo občas vidíme v praxi, v tejto oblasti môže materiálne podhodnotiť alebo nadhodnotiť dané nehmotné aktívum. Ak sa na odhad odčerpateľných zdrojov použije licenčná sadzba, treba taktiež vykonať jej presný odhad na základe porovnateľných dát z trhu a vykonať úpravy, ak sú potrebné.

Pri ohodnotení nehmotného aktíva by sa mali brať do úvahy len tie odčerpateľné zdroje, ktoré sú alebo potencionálne môžu byť generované daným nehmotným aktívom (na základe trhových licenčných sadzieb). 

Obmedzená životnosť

Nehmotné aktívum má často** obmedzenú životnosť, t.j. v modeli sa nepočíta s pokračujúcou hodnotou. Naopak pri ohodnotení podniku sa prevažne uvažuje o neobmedzenej životnosti, pokiaľ nejde o výnimočné situácie.

Zánik životnosti nehmotného aktíva môže vychádzať z rôznych okolností, napr. uplynutím patentovej ochrany, miera nahraditeľnosti, technologické zastaranie, zánikom zmluvy (bez obnovenia), stratením funkcie aktíva, t.j. stratením schopnosti prinášať primeraný výnos.

Keďže nehmotné aktíva môžu za určitých okolností vykazovať rôzne dĺžky životnosti, treba odhad životnosti náležite zanalyzovať a zdôvodniť.

Diskontná sadzba resp. miera kapitalizácie

Diskontná sadzba zohľadňuje mieru rizika odčerpateľných zdrojov, ktoré generuje nehmotné aktívum. Vo všeobecnosti sú tieto považované za rizikovejšie ako povedzme odčerpateľné zdroje podniku postavenom na danom nehmotnom aktíve.

Toto je ľahko demonštrovateľné na hypotetickom príklade. Predstavte si situáciu, že:

  • máte nehmotné aktívum, napr. patent,
  • voči patentu postavíte fungujúcu spoločnosť, ktorá už ten identický patent využíva a generuje zisk.

Investor bude požadovať nižšiu návratnosť pri investovaní do firmy oproti investovaniu len do samotného patentu (na to aby patent generoval zisk musí byť na ňom postavené podnikanie alebo musí byť licencovaný niekomu inému a pod. – tento ďalší krok nesie riziko, ktoré by investori zohľadnili).

Pragmaticky tento fakt vidieť napríklad aj na tom, že banka ako kolaterál oveľa jednoduchšie akceptuje akcie ziskovej spoločnosti oproti právam na duševné vlastníctvo. 

Zhrnutie

Ohodnotenie nehmotných aktív sa pri výnosom prístupe koncepčne líši od ohodnotenia podniku alebo časti podniku. Je treba zohľadniť len čisté odčerpateľné zdroje, ktoré nehmotné aktívum generuje, správne odhadnúť dĺžku jeho životnosti a priradiť adekvátnu diskontnú sadzbu zohľadňujúcu riziko odčerpateľných zdrojov.

V prípade ak by ste mali hlbší záujem o danú tému, naši odborníci z KPMG vám radi pomôžu v zorientovaní sa v tejto problematike, prípadne aj s profesionálnym odhadom. 


Poznámky

* Poznámka: Článok sa nezameriava na trhový alebo nákladový prístup, ktoré sú pri odhade trhovej ceny nehmotných aktív v našej praxi menej využívané. Prirodzene, aj tieto prístupy majú pri nehmotných aktívach svoje špecifiká.

** Poznámka: Neplatí pre určité prvky duševného vlastníctva (napr. niektoré značky a pod.)


KPMG Valuations In Practice

Staňte sa súčasťou komunity KPMG Valuations In Practice. Získajte hodnotné rady a novinky z oblasti ohodnocovania firiem a M&A.
Prihláste sa na odber medzinárodného štvrťročného newslettra Valuation Quaterly Brief.