• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

2 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Ochroną zostaną objęte osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby, które dokonają zgłoszenia lub ujawnienia informacji albo uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa. Jeśli pracodawca zastosuje wobec sygnalistów działania odwetowe, sygnaliści będą mieli prawo dochodzenia odszkodowania, nie będzie też można pociągnąć ich do odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub np. odpowiedzialności za szkodę dotyczącą naruszenia praw innych osób, w związku ze zgłoszeniem. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

27 marca 2024 r. na stronie RCL opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe rozporządzenie przepisuje m.in. wprowadzenie w strukturze JPK_KR dodatkowych oznaczeń (znaczników) identyfikujących konta ksiąg oraz wprowadzenie modyfikacji w zakresie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także różnic w zakresie przychodów i kosztów dla celów bilansowych oraz podatkowych. Projektowane rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. 

22 marca 2024 r. na stronie RCL opublikowany został nowy projekt ustawy implementującej dyrektywę DAC7. Projekt ustawy przewiduje:

  • nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pomocą tych platform,
  • zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi
  • poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

Obowiązki sprawozdawcze będą polegały na przekazywaniu Szefowi KAS zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, zawierających transakcje za pomocą platformy. 

Wyrokiem z 26 marca 2024 r. (sygn. II FSK 832/21) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że świadczenie wypłacone na podstawie ugody sądowej zawartej z pracownikiem stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, bowiem przyznane mu odszkodowanie ma zrekompensować zarobek, jaki mógłby otrzymać, gdyby do rozwiązania umowy nie doszło. Wypłacone odszkodowanie nie jest rekompensatą za szkodę z tytułu rozwiązania umowy o pracę, skoro doszło do porozumienia stron. Otrzymana na podstawie ugody sądowej kwota dotyczy korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, w związku z czym nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. 

Wyrokiem z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. I SA/Bk 62/24) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł, że w związku z otrzymaniem lub postawieniem do dyspozycji świadczeń od fundacji rodzinnej podatnik będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b ustawy o PIT, jednakże zwolnienie to znajdzie zastosowanie jedynie do części przychodów podatnika odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu. Proporcję fundatora należy obliczyć poprzez podzielenie wartości mienia wniesionego przez podatnika (licznik ułamka) przez sumę mienia wniesionego przez podatnika oraz mienia wniesionego przez osoby trzecie (mianownik ułamka). W  rezultacie każde wniesienie mienia przez osobę trzecią będzie powodowało konieczność aktualizacji omawianej proporcji, a jej wartość w odniesieniu do podatnika nie wyniesie 100%.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 27 marca 2024 r. (sygn. I SA/Lu 33/24) orzekł, że zapłata poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie spełnia warunków, o których mowa w art. 22p ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, płatność za zakupione towary powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, tj. zostać przelana z rachunku bankowego podatnika na rachunek bankowy kontrahenta. Tylko w takim przypadku płatność (dokonana w ramach transakcji) może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełnione będą pozostałe warunki z ustawy o PIT. Zapłata poprzez wpłacenie gotówki na rachunek bankowy dostawcy nie spełnia warunków dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Innymi słowy wpłata gotówki na rachunek bankowy kontrahenta nie jest płatnością bezgotówkową.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 27 marca 2024 r. (sygn. I SA/Gd 1102/23) orzekł, że odpłatne ustanowienie w drodze umowy służebności przesyłu mieści się w pojęciu świadczenia usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, do jej opodatkowania jednak niezbędne jest, aby podmiot świadczący taką usługę działał w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, w odniesieniu do tej właśnie czynności opodatkowanej. Jeżeli nieruchomości, na których ustanowione są służebności przesyłu, nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej, trzeba przyjąć, że podatnik nie działa w odniesieniu do tych czynności jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

2 kwietnia 2024 r. Minister Finansów uruchomił środowisko produkcyjne dla dostawców usług płatniczych na potrzeby raportowania w systemie CESOP. Uruchomione środowisko zapewnia możliwość wysyłania plików do systemów Ministerstwa Finansów w formacie XML, zgodnych ze Schemą XSD. Przedsiębiorcy mogą korzystać z formularza, bramki JPK albo aplikacji do wysyłania plików do systemów MF. Aby podpisać formularz rejestracji i ewidencji, dostawca usług płatniczych może zastosować podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Skontaktuj się z nami