• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

14 marca 2024 r. odbyło się spotkanie robocze Stałego Komitetu Rady Ministrów z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące projektu ustawy o ochronie sygnalistów (UC1). W wyniku spotkania do zakresu podmiotowego ustawy (przykładowego katalogu potencjalnych sygnalistów) wprowadzono „instytucję” prokurenta, obniżono wysokość odszkodowania przysługującego sygnaliście wobec którego dopuszczono się działań odwetowych – z dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku na jednokrotność takiego wynagrodzenia oraz postanowiono, że niektóre jej przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

21 marca 2024 r., podczas konferencji prasowej, Minister Finansów, Minister Zdrowia oraz Wiceminister Finansów przedstawili planowane przez Radę Ministrów zmiany w zakresie składki zdrowotnej.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku i dotyczyć będą m.in. podatników opodatkowanych skalą podatkową. Składka będzie wynosić 9% z 75% płacy minimalnej, czyli około 310 zł miesięcznie. Wysokość składki będzie stała, niezależnie od osiąganego dochodu. Przedsiębiorcy ci nie będą musieli wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych. Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia.  Osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania to w zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy nie będą musieli wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych. Zostanie również uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło 21 marca 2024 r. podsumowanie konsultacji w sprawie KSeF oraz propozycje rozwiązań. Podsumowując konsultacje w sprawie KSeF Minister Finansów poinformował, że data wprowadzenia obowiązkowego KSeF będzie znana na przełomie kwietnia i maja.

Najistotniejsze kwestie omówione w trakcie spotkania to m.in.:

  • identyczny termin wejścia w życie KSeF dla czynnych podatników VAT oraz dla podmiotów z VAT zwolnionych
  • dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich za pośrednictwem systemu
  • możliwość dodawania do faktur wystawianych przez KSeF załączników, co ma znaczenie przy fakturach za usługi telekomunikacyjne, prąd i inne media
  • możliwość wystawiania faktur poza systemem KSeF i wprowadzania ich do systemu następnego dnia
  • możliwość wystawiania w okresie przejściowym faktur papierowych w sytuacji, kiedy faktura ma wartość do 450 zł oraz łączna wartość w miesiącu nie będzie przekraczać 10 tys. zł. Rozwiązanie to będzie jednak funkcjonować w okresie przejściowym.

Więcej na temat podsumowania konsultacji w Tax Alercie KPMG pt. „Podsumowanie konsultacji w sprawie KSeF”

20 marca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. w sprawie C-442/22. W wyroku TSUE orzekł, że w sytuacji gdy pracownik podatnika VAT wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody, podatnik nie powinien zostać zobowiązany do zapłaty VAT, chyba że podatnik ten nie dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań wspomnianego pracownika. Publikacja wyroku oznacza rozpoczęcie biegu terminu na złożenie przez podatników wniosku o wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących wystawiania pustych faktur przez pracowników.

Minister Finansów sporządził nowy projekt rozporządzenia określającego zakres danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe, które podatnicy są obowiązani przesyłać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z treścią art. 9 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. JPK_CIT). Projektowane rozporządzenie przewiduje obowiązek przekazywania danych w postaci ujednoliconych struktur logicznych w podatkach dochodowych według harmonogramu za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 r., 31 grudnia 2025 r.  oraz 31 grudnia 2026 r.  W nowym projekcie rozporządzenia przewidziano m.in. możliwość dobrowolnego przekazywania danych w pierwszym roku obowiązywania JPK_CIT. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

W odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie prac nad definicją budowli i w zakresie doprecyzowania zasad opodatkowania garaży Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że prowadzone są prace, w celu zdefiniowania na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości pojęcia „budowla”. Celem tych prac jest wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji, która nie będzie odwoływała się do przepisów pozapodatkowych. Rozważane jest określenie zamkniętego katalogu obiektów podlegających opodatkowaniu w nowym załączniku do ustawy. Podjęto też prace nad doprecyzowaniem zasad opodatkowania garaży.

Wyrokiem z dnia 21 marca 2024 r. (C-606/22) TSUE orzekł, że zasady: neutralności podatkowej, skuteczności i równego traktowania stoją na przeszkodzie praktyce organu podatkowego państwa członkowskiego, zgodnie z którą korekta należnego podatku od wartości dodanej (VAT) poprzez złożenie deklaracji podatkowej jest zakazana, w sytuacji gdy dostawy towarów i świadczenia usług nastąpiły przy zastosowaniu zawyżonej stawki VAT, ze względu na to, że z tytułu tych transakcji nie zostały wystawione faktury, lecz wydane paragony z kasy rejestrującej. Nawet w takich okolicznościach podatnik, który błędnie zastosował zawyżoną stawkę VAT, ma prawo złożyć wniosek o zwrot do organu podatkowego danego państwa członkowskiego, a organ ten może podnieść zarzut bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika wyłącznie wtedy, gdy wykaże, po dokonaniu analizy ekonomicznej, która uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, że ciężar finansowy podatku nienależnie pobranego spoczywający na tym podatniku został w całości zneutralizowany.

22 marca 2024 r. na stronie RCL opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych obejmującego przychody osób fizycznych uzyskane z tytułu otrzymania świadczeń w postaci komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych w ramach wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, o którym mowa w ustawie o wsparciu.

Rozporządzeniem objęty będzie okres od dnia 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rozporządzenie spowoduje, że otrzymanie w 2023 r. przez uczniów i nauczycieli narzędzi (laptopów albo bonów na zakup laptopów, w tym laptopów przeglądarkowych), którego celem jest równy dostęp, bez względu na bariery materialne, do innowacyjnych sposobów nauczania, a w przypadku nauczycieli umożliwienie skuteczniejszej realizacji podstawy programowej, nie będzie podlegało obowiązkowi opodatkowania wartości tych świadczeń podatkiem PIT. 

Skontaktuj się z nami