• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów, w którym doprecyzowane zostały niektóre przepisy względem wcześniejszych wersji. Według projektu za działania odwetowe wobec sygnalisty firma zapłaci mu minimum 12-krotność przeciętnej miesięcznej płacy i zadośćuczynienie. Istotną zmianą jest, że sygnalista będzie chroniony już od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego. Wprowadzono termin miesiąca na wydanie zaświadczenia o podleganiu sygnalisty ochronie, a także rozszerzenie systemu nieodpłatnych porad prawnych o udzielanie pomocy sygnalistom. W projekcie zostało wydłużone vacatio legis – trzy miesiące od dnia ogłoszenia ustawy, a dla przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych – sześć miesięcy.

Do pierwszego czytania w sejmowej komisji ds. finansów publicznych został skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Celem projektu jest dostosowanie polskich przepisów do unijnych wymogów ws. sprawozdawczości dużych podmiotów. Wielonarodowe koncerny zostaną objęte obowiązkiem publicznego ujawniania sprawozdań o podatku dochodowym z podziałem na poszczególne kraje. Nowe przepisy obejmą jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne o odpowiednio skonsolidowanych przychodach i przychodach, które przekraczają w kolejnych 2 latach kwotę 750 mln euro. Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla tzw. rajów podatkowych. W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej. Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

W wyroku z dnia 7 marca 2024 r., sygn. II FSK 753/21, NSA wypowiedział się na temat zastosowania ulgi B+R w firmie świadczącej usługi konsultingu. Zdaniem sądu czynności związane z przekazywaniem wyników prac będących przejawami działalności twórczej nie jest działalnością rozwojową. Gdy podatnik wykonuje inne czynności, które nie mają charakteru prac B+R, to powinny one zostać wyodrębnione w ewidencji. Ustalając „ogólny czas pracy” należy ustalić proporcję, gdzie w  liczniku powinien być liczony czas faktycznie przeznaczony na działalność twórczą, natomiast w mianowniku powinien być ujęty ogólny czas pracy, uwzględniający także przerwy w wykonywaniu pracy.

W wyroku z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie C-341/22 (Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA) TSUE orzekł, że zgodnie z artykułem 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu VAT nie można pozbawić statusu podatnika VAT osoby, która w danym okresie rozliczeniowym dokonuje transakcji opodatkowanych VAT, których wartość ekonomiczna nie osiąga progu określonego w przepisach krajowych, odpowiadającego racjonalnie oczekiwanej stopie zwrotu z aktywów, którymi osoba ta dysponuje.

Z kolei artykuł 167 tej dyrektywy, a także zasady neutralności VAT i proporcjonalności sprzeciwiają się przepisom krajowym, na mocy których podatnik jest pozbawiony prawa do odliczenia naliczonego VAT ze względu na to, że kwota transakcji opodatkowanych VAT dokonanych przez tego podatnika na późniejszym etapie obrotu została uznana za niewystarczającą.

7 marca 2024 r. Rzecznik Generalna TSUE wydała opinię w sprawie C-87/23. Zgodnie z nią:

  • artykuł 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy VAT wymaga porównania konkretnej działalności z działalnością typowego podatnika z danej grupy zawodowej. Ze względu na porównywalny sposób świadczenia usług szkoleniowych nie istnieją w konkretnym przypadku wątpliwości co do samodzielnej działalności gospodarczej
  • artykuł 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy VAT nie wymaga, by usługodawca osobiście świadczył usługę. Może także zaangażować niezależną osobę trzecią jako podwykonawcę, która wykonuje usługę w jego imieniu lub pod jego nazwą. Jeżeli istnieje umowa, na mocy której usługa jest kupowana lub sprzedawana we własnym imieniu, ale na rachunek osoby trzeciej, wówczas zastosowanie ma art. 28 dyrektywy VAT, który zmienia przedmiot usługi komisanta, a w przypadku komisu sprzedażowego także kierunek tej usługi
  • dotacje wypłacane przez fundusz określonym usługodawcom w związku z konkretną usługą są uwzględniane w podstawie opodatkowania jako płatność od osoby trzeciej, którą usługodawca otrzymuje z tytułu tej usługi, zgodnie z art. 73 dyrektywy VAT.

 

4 marca  2024 r. opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej. W załączniku do obwieszczenia wskazano raje podatkowe, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów PIT oraz CIT. Należą do nich: Republika Fidżi, Guam, Republika Palau, Republika Trynidadu i Tobago, Federacja Rosyjska i Samoa Amerykańskie.

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, który zakłada ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Projekt zakłada wprowadzenie kwoty wolnej od opodatkowania na poziomie 100 tys. zł. Planowany termin wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2025 r.

W dniach 5-6 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. W związku z utrzymaniem wysokości stóp, stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosić będzie 14,5% w skali roku.

Skontaktuj się z nami