• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Ministerstwo Finansów opublikowało zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zestawienie zawiera ponad 100 pytań i odpowiedzi, które podzielono na poszczególne kategorie w tym m.in.: konsultacje 2024, uprawnienia, autoryzacja, struktura (budowa), przesyłanie, wystawianie faktur, obowiązek KSeF, zagadnienia techniczne. Dodatkowo od 16 lutego br. rozpoczął się cykl konsultacji, które potrwają do 1 marca. Z pytaniami i odpowiedziami można się zapoznać pod linkiem.

13 lutego 2024 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wraz projektami aktów wykonawczych, uzasadnieniem projektu oraz oceną skutków regulacji.

Projekt implementuje do polskiego prawa przepisy tzw. dyrektywy DAC7 (termin jej wdrożenia minął z końcem 2022 roku) i realizuje obowiązki nałożone na państwa członkowskie polegające na pozyskaniu informacji o podatnikach uzyskujących dochód ze świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem platform cyfrowych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r., przy czym część nowych przepisów znajdzie zastosowanie do podmiotów, które w dowolnym momencie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. spełniały warunki uznania ich za raportującego operatora platformy. 

12 lutego 2024 r. opublikowana została informacja o wydaniu przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej (sygn. DKP3.8082.5.2023) dotyczącej utworzenia fundacji rodzinnej, wniesienia do niej mienia, prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymania przez beneficjentów świadczeń od fundacji rodzinnej. W ocenie Szefa KAS, choć jednym z głównych celów planowanych czynności jest osiągnięcie korzyści podatkowej w postaci niepowstania zobowiązania podatkowego na gruncie ustawy o PIT oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawców z tytułu świadczenia otrzymanego od fundacji rodzinnej, to jednak działanie to nie może zostać uznane za sztuczne, a ewentualna korzyść podatkowa nie będzie sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, w związku z czym nie może mieć zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej, tym samym należało wydać opinię zabezpieczającą.

W wyroku z 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 669/21) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w świetle art. 24b ust. 1 ustawy o CIT – w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.- dochody ze sprzedaży (zbycia) nieruchomości, o której mowa w ww. przepisie nie wchodzą w zakres pojęcia „dochody z nieruchomości”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT. W konsekwencji dochód funduszu z odpłatnego zbycia nieruchomości komercyjnej będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W wyroku z 13 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 666/21) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT jest precyzyjny, zrozumiały i jednoznaczny, a zatem powinien być odczytany literalnie. Skoro zatem, ustawodawca wymienia wśród kar umownych wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów jedynie te z tytułu wad dostarczanego towaru, to należy przyjąć, że kary umowne za wadliwość w zakresie zabezpieczenia, opakowania i dostarczenia towaru mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, o ile spełniają ogólne warunki z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

W wyroku z dnia 13 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 796/22) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że żadne ze źródeł przychodów nie może ze sobą kolidować ani pokrywać się w całości lub w części, dlatego w przedmiotowej sprawie należało rozstrzygnąć czy przychód z dzierżawy znaków towarowych stanowi przychód z dzierżawy czy przychód z kapitałów pieniężnych. W ocenie NSA wykładnia art. 10 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o PIT wskazuje jednak na to, że przychód z dzierżawy stanowi przychód z dzierżawy niezależnie od przedmiotu tej dzierżawy. 

Od 15 lutego do 30 kwietnia możliwe jest rozliczanie PIT za ubiegły rok. Szef KAS na konferencji prasowej poinformował, że w tym roku nie będzie przesunięcia terminu. Rozliczenie jest możliwe poprzez usługę e-PIT. W tym roku po raz pierwszy z usługi Twój e-PIT będą mogły skorzystać również osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Obok znanych formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ, znajdują się trzy nowości: PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-36. 

Skontaktuj się z nami