• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

2 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów, na którym kierownictwo resortu przedstawiło plan działania w związku z odroczeniem wejścia w życie obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur.

Nowa data wejścia w życie obowiązkowego KSeF ma być znana na przełomie kwietnia i maja br. Wtedy powinien skończyć się audyt systemu. 

Wcześniej mają być prowadzone rozmowy z „rynkiem”.  9 lutego Ministerstwo przedstawiło harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur. Planowanych jest 9 spotkań tematycznych w terminach od 16 lutego do 1 marca.

Więcej informacji znajduje się w Tax Alercie KPMG pt. „Harmonogram konsultacji w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”.

5 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Implementuje ona do krajowego porządku prawnego dwie unijne dyrektywy dotyczące raportowania niefinansowego. Dyrektywy zakładają: rozszerzenie listy jednostek zobowiązanych do raportowania, ujednolicenie standardów i digitalizację raportowania, rozszerzenie zakresu raportowanych informacji, uregulowanie jego formy i miejsca, wprowadzenie weryfikacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, oraz podniesienie o 25% progów definiujących poszczególne kategorie jednostek i określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego. Dodatkowo projekt wprowadza bardziej czytelne zdefiniowanie jednostki mikro i małej oraz warunków uzyskiwania i utraty statusu takich jednostek, ujednolicenie zakresu pojęcia przychodów netto ze sprzedaży oraz zapisanie wprost, że jednostki mikro i małe nie są objęte obowiązkiem sporządzania zestawienia zmian w kapitale oraz rachunku przepływów pieniężnych dla jednostek mikro i małych.

Planowany termin przyjęcia przez Radę Ministrów to II kwartał 2024 r.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2024 r. (sygn. akt I FSK 1382/23) Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne dotyczące właściwej stawki VAT na dostawę na wynos dań w systemach takich jak „drive in”, „walk through”, „in-store” oraz „food court” w stanie prawnym od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.

Orzekający w sprawie w pierwszej instancji WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 5 maja 2023 r., (sygn. akt I SA/Po 82/23) stwierdził, że dostawa dań na wynos powinna móc skorzystać ze stawki 5% VAT. Oparł on swoje stanowisko na wyroku TSUE z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. C-703/19), w którym stwierdzono, że pojęcie „usług restauracyjnych i cateringowych” obejmuje dostarczanie żywności wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żywności przez klienta końcowego; jeżeli klient końcowy podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów materialnych i ludzkich udostępnionych mu przez podatnika w związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna usługa wspomagająca.

W wyroku z dnia 6 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 608/21) NSA orzekł, że kosztami kwalifikowanymi są wszystkie koszty poniesione na środki trwałe wchodzące w skład nowego zakładu.

Tak więc jeżeli powstaje nowy zakład, to przy wyliczaniu kwoty zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji bierze się pod uwagę również wydatki na części biurowo-administracyjną i socjalną, na wyposażenie biurowe, zagospodarowanie przestrzeni, parkingi, drogi dojazdowe itd.

7 lutego 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.

Ma ono zastąpić analogiczne rozporządzenie z dnia 29 września 2022 r. na podstawie którego pomoc de minimis może być udzielana tylko do dnia 30 czerwca 2024 r.

Projektowane rozporządzenie wdraża przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023) i zapewnienia podstawę prawną dla udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027, z wyłączeniem pomocy de minimis udzielanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r.

W dniach 6-7 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana stopy referencyjnej wpływa m.in. na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. W związku z utrzymaniem wysokości stóp, stawka odsetek od zaległości podatkowych w dalszym ciągu wynosić będzie 14,5% w skali roku.

Do 20 lutego 2024 roku każdy przedsiębiorca musi zdecydować, jaką formę opodatkowania wybiera. Data ta jest wyznaczona poprzez mijający termin na wysłanie do ZUS deklaracji DRA, ponieważ składki muszą być zgodne z wybraną formą. Aktualnie możliwe formy to rozliczenie na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Najbliższe webcasty i wydarzenia podatkowe

Skontaktuj się z nami