Tax Alert: Konsultacje programu "Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego"

Budżet na realizację celu programu (dofinansowanie w formie bezzwrotnej) wynosi do 2 000 000 tys. zł.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 2 000 000 tys. zł.

 • 1000

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o rozpoczęciu konsultacji programu priorytetowego „Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego”.

O dofinasowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowaniu podlegać mają inwestycje polegające na:

1. budowie ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym posiadającej co najmniej:

 • dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa),
 • jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego;

2. przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania prądem stałym, skutkującej przyrostem jej mocy w taki sposób, aby utworzone zostały co najmniej:

 • dwa punkty ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych wzdłuż drogowej sieci bazowej TEN-T,
 • jeden punkt ładowania o indywidualnej mocy wyjściowej wynoszącej co najmniej 350 kW – dla inwestycji realizowanych na terenie centrum logistycznego (DEPOT) lub terminala intermodalnego.

Z programu udzielane będą:

 • dotacja do budowy i/lub rozbudowy stacji ładowania, lub
 • dotacja z przeznaczeniem na dopłaty do rat kapitałowych ustalanych w umowie leasingu finansowego w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Dofinansowanie wynosić będzie do 100% kosztów kwalifikowanych, obejmujących:

 • koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową/rozbudową stacji ładowania lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE;
 • część kapitałowa rat leasingowych – koszty dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Raty i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego/leasingobiorcy (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania – co najmniej w okresie trwałości inwestycji;
 • koszty montażu i robót budowlanych;
 • koszty instalacji przyłączeniowej;
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 • koszty dokumentacji technicznej;
 • koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
 • koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 • podatki i opłaty związane z realizacją inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
 • podatek od towarów i usług związany z realizacją inwestycji, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);
 • koszt budowy magazynu energii, pod warunkiem magazynowania w nim energii OZE wytworzonej na miejscu i wykorzystania magazynu wyłącznie na potrzeby budowanej/rozbudowywanej stacji ładowania.

Program ma być realizowany w latach 2024-2029, przy czym:

1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2029 r.;

2. środki wydatkowane będą do 31.12.2029 r.      

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji, polegających na budowie lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania będzie prowadzony w trybie konkursowym.

Budżet na realizację celu programu (dofinansowanie w formie bezzwrotnej) wynosi

do 2 000 000 tys. zł, przy czym:

 • co najmniej 80% budżetu przeznaczone będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych wzdłuż sieci TEN-T;
 • do 20% budżetu przeznaczone będzie na wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, zlokalizowanych na obszarze centrum logistycznego lub terminalu intermodalnego.

Konsultacje trwają od 31.01.2024 r. do 07.02.2024 r.

Uwagi należy przesyłać na adres: FM@nfosigw.gov.pl

Z materiałami dotyczącymi konkursu można zapoznać się pod adresem:

Wsparcie budowy i/lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego - Fundusz Modernizacyjny - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomoć?

Zobacz także