• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

12 stycznia 2023 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 20 grudnia 2022 r. (sygn. DKP3.8082.12.2022) w zakresie zespołu czynności polegających na dokonaniu przez wybrane spółki zależne wcześniejszych częściowych spłat udzielonych pożyczek oraz alokowania tych spłat w całości na spłatę kapitału pożyczek (a nie na odsetki). W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości osiągnięcia przez Wnioskodawców korzyści podatkowej można przyjąć, że w danych okolicznościach nie jest ona głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, ani nie pozostaje w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania wnioskodawcy nie jest sztuczny. W konsekwencji przyjąć należy, że do przedstawionej przez Wnioskodawcę korzyści podatkowej wynikającej z czynności nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

11 stycznia 2023 r. na stronie RCL opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Projekt przewiduje obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12 stycznia 2023 r. Senat głosował nad ustawą o fundacji rodzinnej. Ustawa wprowadza nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej. Senat wniósł do ustawy ponad 70 poprawek. Obejmują one m.in. zmianę, która obliguje do przeprowadzenia po trzech latach oceny działania przepisów i przedstawienia jej parlamentowi. Senatorowie zagłosowali też za poprawką zakładającą możliwość „łączenia” fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT. Co istotne, większość poprawek ma poparcie strony rządowej. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

W wyroku z 11 stycznia 2023 r. (sygn. II FSK 1241/22) NSA wypowiedział się w sprawie spółki planującej wspólnie z innymi spółkami utworzenie PGK. Spółki miały wątpliwości czy po utworzeniu PGK będą mogły korzystać z mocy ochronnej wynikającej z uzyskanych przez nie interpretacji podatkowych uzyskanych przed utworzeniem PGK. Zdaniem organu podatkowego pytanie wykracza poza procedurę regulującą wydawanie interpretacji indywidualnych, nie dotyczyłaby ona bowiem obowiązków podatkowych, lecz kwestii związanych z walorem ochronnym wydanych poprzednio interpretacji indywidualnych oraz przepisów, które są adresowane do organów podatkowych. Zdaniem NSA żądanie wydania interpretacji nie wykracza poza zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnej. Na etapie rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji nie jest istotna kwestia w jaki, konkretny sposób dana interpretacja będzie wypełniać funkcję ochronną. Kwestia ta będzie miała znaczenie dopiero na etapie ewentualnych konsekwencji, jakie wnioskodawca mógłby ponieść stosując się do niej.

W wyroku z 11 stycznia 2023 r. (sygn. II FSK 1238/22) NSA wypowiedział się w sprawie gminy, która wystąpiła o udzielenie interpretacji w zakresie obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym. Organ odmówił wszczęcia postępowania. Jego zdaniem gmina wystąpiła o interpretację przepisów regulujących obowiązek informowania o schematach podatkowych, które nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego, jak i nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA przepisy Ordynacji podatkowej związane z informowaniem o schematach podatkowych, a mające charakter materialnoprawny, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego. 

17 stycznia 2023 r. w życie weszło rozporządzenie z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie dotyczy kosztów używania pojazdów do celów służbowych pokrywanych przez pracodawcę według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami stawki te dla samochodu osobowego pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie będą mogły być wyższe niż 0,89 zł, dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł, dla motocykla – 0,69 zł, a dla motoroweru – 0,42 zł. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia stawki za przejechanie 1 km wynoszą: 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, 0,8358 dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, 0,2302 zł dla motocykla, oraz 0,1382 zł dla motoroweru.

W 2023 r. planowane jest wejście w życie dwóch dużych nowelizacji Kodeksu pracy. W ostatnich dniach Sejm uchwalił ustawę zawierającą regulacje dotyczące pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości. Ustawa co do zasady wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Do Sejmu trafił też projekt nowelizacji, który zakłada zmiany odnoszące się do urlopów, czasu pracy i umów o pracę. Projekt wdraża dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Nowe przepisy przewidują m.in. urlop rodzicielski do 9 tygodni dla każdego z rodziców i urlopu opiekuńczy – 5 dni w roku kalendarzowym.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie