Jest 1 sierpnia 2022 r. zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

26 lipca 2022 roku w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Przygotowanie nowego wynika z faktu, że 1 stycznia 2023 roku utraci moc rozporządzenie z 2018 roku. Regulacja wprowadza zmiany mające na celu zwiększenie dostępu do wsparcia w przypadku reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, a także szereg zmian doprecyzowujących.  Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2022 roku.

Zapowiedź kolejnych zmian w KRS

26 lipca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.  Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek. Do najważniejszych zmian należą ułatwienie rejestracji/składania dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, ułatwienie rejestracji spółki z o.o. on-line, zwiększenie dostępności do danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla użytkowników obcojęzycznych czy też rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami za pośrednictwem systemu integracji rejestrów. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 grudnia 2022 roku.

Kolejna uchwała Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

7 lipca 2022 roku Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania wydała uchwałę nr 6/2022 w sprawie podatnika, który dokonał w latach 2014-2015 szeregu czynności, na skutek których w 2017 roku zaliczał on do kosztów uzyskania przychodów opłaty licencyjne za korzystanie ze znaku towarowego, będącego poprzednio jego własnością.

Podatnik argumentował, że celem tych czynności była ochrona znaków przed wchłonięciem ich przez podmioty powstające wskutek dokonującej się koncentracji grup kapitałowych oraz dążenie do zwiększenia efektywności poprzez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej znaki towarowe. W ocenie Szefa KAS ich celem było jednak przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisów ustawy, a zastosowany sposób działania miał sztuczny charakter. Podatnik nie zgadzając się z decyzją Szefa KAS złożył odwołanie, w którym wniósł o zasięgnięcie przez Szefa KAS opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.

7 lipca 2022 roku Rada podzieliła pogląd Szefa KAS. W ocenie Rady, za takim stanowiskiem przemawiają m.in. występowanie elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności czy też elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących.

Zwrot VAT w praktyce w terminie krótszym niż ustawowy

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 34276 Wiceminister Finansów przytoczył dane, zgodnie z którymi w maju 2022 roku zwroty podatku VAT, dla których maksymalny termin wynosi 60 dni realizowane były wciągu 35 dni, a w przypadku wykorzystania mechanizmu auto zwrotu podatnicy otrzymywali podatek średnio w 11 dni, licząc od dnia zatwierdzenia deklaracji VAT. Wprowadzona w tym roku funkcja auto zwrotu pozwala na automatyczne badanie zasadności zwrotów oraz automatyczny przelew na rachunek bankowy i dotyczy zwrotów VAT (i PIT) do kwoty 5 tys. zł.

Dane Ministerstwa Finansów dot. kontroli finansowych i bieżących wpływów budżetowych

W 2021 roku wpływy z PIT wynosiły 136 mld zł, a wpływy z VAT niemal 216 mld zł. Z kolei wpływy w pierwszej połowie obecnego roku budżetowego 2022 stanowią w przypadku PIT 48% (65 mld zł), natomiast w przypadku VAT, 51% (110 mld zł) całkowitych zeszłorocznych wpływów.

Ponadto w 2021 roku urzędy skarbowe przeprowadziły 15 781 kontroli podatkowych, z czego 4956 (31%) zakończyło się dobrowolną korektą deklaracji podatkowej przez podatnika. Łączna wartość ustaleń wynikająca z kontroli podatkowych przeprowadzonych w 2021 roku wyniosła ponad 3 mld zł. Należności pozostałe do zapłaty przez podatników z tytułu decyzji podatkowych wydanych przez organy podatkowe wyniosły w 2021 roku łącznie ponad 4,2 mld zł. Z kolei po pierwszych 5 miesiącach 2022 roku łączna wartość należności pozostałych do zapłaty z tytułu decyzji wyniosła prawie 1,7 mld. 

Sukcesja wyboru sposobu opodatkowania podatkiem liniowym

W wyroku z 21 lipca 2022 roku (sygn. II FSK 1326/21) NSA wypowiedział się w sprawie podatniczki, która odziedziczyła po mężu ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. Dochody męża z tego tytułu podlegały opodatkowaniu tzw. podatkiem liniowym według stawki 19%. Podatniczka miała wątpliwości, czy przysługuje jej prawo do opodatkowania przychodów osiąganych w związku z uczestnictwem w spółce komandytowej podatkiem liniowym. Zdaniem NSA uprawnienie spadkobierców podatnika do przejęcia po spadkodawcy prawa do opodatkowania liniową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawem majątkowym, o którym mowa w art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej. Przepisy nie nakładają na spadkobiercę podatnika obowiązku składania jakiegokolwiek oświadczenia o przejęciu tego uprawnienia majątkowego, czy o przechodzeniu tego uprawnienia na spadkobierców. Oznacza to, że uprawnienie do opodatkowania liniową stawką podatku przechodzi na spadkobierców z chwilą otwarcia spadku z mocy prawa.

Wyczerpane złoże kopalin podlegające rekultywacji a podatek od nieruchomości

W wyroku z 20 lipca 2022 roku (sygn. akt III FSK 708/21) NSA uznał, że skoro działalność z zakresu rekultywacji i zagospodarowania wyeksploatowanych gruntów jest częścią składową zarobkowej działalności wydobywczej, to nie można przyjmować, że grunty mające podlegać czynnościom rekultywacyjnym nie są związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, niezależnie od wyczerpania się złoża czy wygaśnięcia koncesji. Tym samym grunty należące do podatnika wykorzystywane jako miejsce wydobycia żwiru i piasku, gliny i kaolinu stanowiły grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Nowy projekt implementujący dyrektywę plastikową

26 lipca 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został nowy projekt o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Dyrektywa Plastikowa), której termin implementacji upłynął 3 lipca 2021 roku.  Do najważniejszych zmian względem wcześniejszej wersji należą wprowadzenie definicji posiłku oraz napoju oraz określenie dodatkowych stawek różnych opłat. Ustawa ma co do zasady wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także