Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla podatników, uzyskujących status rezydentów podatkowych w Polsce, tzw. „ulga na powrót”. Ulga dotyczyć będzie zarówno osób po raz pierwszy osiedlających się w Polsce, jak również podatników powracających do Polski po dłuższej nieobecności, która wiązała się z utratą statusu rezydenta.

Ulga na powrót ma zostać umieszczona w katalogu zwolnień przedmiotowych znajdujących się w art. 21 ust. 1 (pkt 152) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Założeniem ulgi ma być zwolnienie z podatku dochodowego przychodów podatnika, który przeniósł swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ulga dotyczyć ma przychodów osiąganych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł swoje miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego. 

Rodzaje przychodów objętych ulgą na powrót

Ze zwolnienia mają korzystać przychody z pracy i stosunków pokrewnych, umów zlecenia, działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym czy też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą nie uwzględnia się natomiast przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym na zasadach określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. dywidend i odsetek oraz przychodów już zwolnionych z podatku.

Ulgę na powrót podatnik będzie mógł stosować do limitu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, tj. kwoty pierwszego progu podatkowego obowiązującego na dotychczasowych zasadach.

Ulgę będzie można łączyć z innymi dochodami zwolnionymi z podatku, np. z ulgą dla młodych, jednak przy takim połączeniu suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. W praktyce oznaczać to może, że podatnik faktycznie skorzysta wyłącznie z jednej preferencji.

Ulga na powrót a koszty autorskie

Ulga ma mieć także zastosowanie do przychodów twórców korzystających z 50-porocentowych kosztów uzyskania przychodu.

Limit przychodów objętych ulgą na powrót podlegać ma łączeniu z sumą kosztów autorskich stosowanych przez twórców. W przypadku zastosowania ulgi na powrót suma łącznych autorskich kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów objętych ulgą nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. zgodnie z nowymi zasadami – kwoty 120 000 zł. Dzięki temu, twórcy, którzy wykorzystają limit 85 528 zł na zastosowanie ulgi na powrót będą mogli korzystać z kosztów autorskich do limitu 34 472 zł w roku podatkowym.

Warunki stosowanie zwolnienia

Projekt w sposób szczegółowy wskazuje warunki zastosowania ulgi na powrót. Zwolnienie przysługuje podatnikowi, który w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania staje się polskim rezydentem podatkowym.

Ponadto, podatnik nie może uprzednio posiadać statusu rezydenta w Polsce w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania oraz okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego, Karty Polaka lub obywatelstwa innego państwa członkowskiego UE, EOG czy Szwajcarii lub posiadanie miejsca zamieszkania we wskazanym okresie w krajach EU, EOG, Szwajcarii oraz krajach wymienionych w ustawie, w tym np. Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Korei czy Meksyku. Jeżeli jednak podatnik przenosić się będzie z kraju innego niż wymieniony w ustawie, wówczas dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony dla stosowania ulgi na powrót, jest wcześniejsze posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce trwającego nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych.

Projekt przewiduje również warunek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej lub innego dokumentu potwierdzającego status rezydencji w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi.

Ulga na powrót przysługiwać ma jednorazowo, co oznacza, że osoby, które ponownie przenoszą miejsce zamieszkania do Polski, nie będą miałby możliwości korzystania z ulgi wielokrotnie przy każdej zmianie rezydencji.

Przepisy przewidywać będą możliwość zastosowania ulgi już na etapie kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli podatnik złoży odpowiednie oświadczenie w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że projekt nie przewiduje pełnego zwolnienia przychodów z obciążeń fiskalnych. Przychód objęty ulgą na powrót stanowić będzie, bowiem podstawę do naliczenia składki zdrowotnej, w przypadku przychodów ze stosunku pracy i pokrewnych oraz umów zlecenia.

Projekt zakłada, że ulga na powrót ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i ma mieć zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Natalia Wytrykowska, menedżer w Zespole Global Mobility Services w KPMG w Polsce