Ryczałt dla osób przenoszących się do Polski to jedna z propozycji w ramach programu repatriacji kapitału będącego częścią tzw. Polskiego Ładu. Rozwiązanie to adresowane jest do osób fizycznych dysponujących znacznym majątkiem, które zdecydują się przenieść swoje miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski.

Opodatkowanie ryczałtem możliwe będzie wyłącznie w zakresie dochodów zagranicznych – czyli tych, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Podatnik jest obowiązany wpłacić ryczałt w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski w trakcie roku podatkowego, wysokość ryczałtu (w domyśle – za pierwszy rok stosowania) ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym roku podatkowym.

Z ryczałtu skorzystać będą mogły osoby fizyczne, które:

  • przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski składając jednocześnie urzędowi skarbowemu stosowne oświadczenie (do końca stycznia roku następującego po roku zmiany rezydencji) oraz
  • nie będą posiadać miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy zmiany rezydencji.

Do oświadczenia podatnik dołącza certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w wymaganym okresie lub inny dokument potwierdzający rezydencję podatkową. Niektóre państwa nie wystawiają certyfikatów rezydencji za okresy wsteczne. Doprecyzowanie przepisu poprzez możliwość potwierdzenia rezydencji innym dokumentem pozwala przyjąć, że akceptowanymi dokumentami mogą być np. zagraniczne zeznania podatkowe składane w kraju rezydencji.

Jak już zostało wspomniane, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody uzyskane poza terytorium Polski w roku podatkowym z wyłączeniem przychodów opodatkowanych na zasadach określonych dla zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC). Przychodów zagranicznych nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podlegającymi opodatkowaniu i nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych. Nie stanowią one m.in. podstawy do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia w jakiejkolwiek formie.

Obowiązek podatkowy w innym kraju

Warto wspomnieć, że osoba fizyczna, która przeniesie swoją rezydencję do Polski i skorzysta z ryczałtu, nadal może posiadać obowiązek podatkowy w innym kraju. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku tych dochodów, które na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowane są zawsze w państwie źródła (np. dochód osiągany z wynajmu nieruchomości). Przed podjęciem decyzji o zmianie rezydencji na polską, należy przeanalizować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i upewnić się, że ryczałt faktycznie będzie w danym przypadku rozwiązaniem korzystnym. Przepisy zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania mają pierwszeństwo przed przepisami ustawowymi co oznacza, że regulacje wprowadzane w ramach Polskiego Ładu nie wpływają na stosowanie umów międzynarodowych.

Skorzystanie z ryczałtu niesie za sobą również dodatkowy obowiązek. Osoba fizyczna, która przeniosła rezydencję podatkową do Polski i zdecydowała się skorzystać z opodatkowania ryczałtem, ma obowiązek ponieść wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, których rodzaje zostaną określone w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów, w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Fakt określenia kategorii wydatków w rozporządzeniu może oznaczać, że podatnik może zostać niejako zmuszony do finansowego wsparcia konkretnych organizacji lub inicjatyw. Lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie podatnikom realizacji tego obowiązku poprzez wsparcie dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.

Opodatkowanie ryczałtem można stosować przez okres maksymalnie 10 kolejnych lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Podatnik ma możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przed upływem 10 letniego okresu.

Do członka rodziny (małżonek lub dziecko) podatnika korzystającego z ryczałtu przepisy stosuje się odpowiednio, przy czym ryczałt wynosi dla takiej osoby 100 000 zł za rok podatkowy.

Natalia Jarzębowska, menedżer w Zespole Global Mobility Services w KPMG w Polsce