IGI Alert: Premia technologiczna na wsparcie inwestycji do 30 grudnia 2020 r.

IGI Alert: Premia technologiczna na wsparcie inwestycji

Do 30 grudnia 2020 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, które posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy mogą składać wnioski o wsparcie finansowe inwestycji w postaci tzw. premii technologicznej.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
IGI Alert

Premia technologiczna to dotacja, która spłaca do 70 proc. kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym.

Wsparcie przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Jest to ostatnia szansa, aby uzyskać tego rodzaju wsparcie z bieżącej perspektywy UE.

Warunki uzyskania wsparcia

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wdrożenie technologii polega na rozpoczęciu produkcji lub świadczenia usług powstałych na bazie nowej lub udoskonalonej technologii.

Wydatki podlegające wsparciu i wysokość dofinansowania

Katalog wydatków kwalifikowanych podlegających wsparciu jest szeroki i obejmuje (pod określonymi warunkami), m.in.:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego;
 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych i używanych środków trwałych innych niż nieruchomości (z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu);
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej;
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, muszą być poniesione dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i może wynieść od 20 do 70 proc. wartości projektu.

Proces wnioskowania

Pierwszym krokiem jaki przedsiębiorca musi podjąć, w celu uzyskania wsparcia, jest złożenie wniosku o udzielenie kredytu technologicznego do banku komercyjnego.

Następnie po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie projektu do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony zgodnie z odpowiednimi kryteriami, BGK przyznaje promesę premii technologicznej. Następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową, a BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Ułatwienia związane z pandemią

W związku z pandemią koronawirusa nabór wniosków o premię technologiczną następuje na korzystniejszych zasadach, wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej.

Wprowadzono szereg korzystniejszych rozwiązań i ułatwień, w tym m.in:

 • zniesiono maksymalny limit możliwego do uzyskania wsparcia – obecnie można uzyskać więcej niż 6 mln zł wsparcia na pokrycie wydatków inwestycyjnych;
 • umożliwiono objęcie kredytem innowacji na skalę przedsiębiorstwa (np. wprowadzenie do firmy produktów lub usług dotąd nieoferowanych) – dotychczas innowacja objęta wsparciem musiała być innowacją na skalę kraju;
 • zniesiono obowiązek wniesienia wkładu własnego w projekt – bank kredytujący może przyznać kredyt technologiczny nawet na 100 proc. wartości projektu, jeżeli tylko zdolność kredytowa przedsiębiorcy na to pozwala;
 • rozszerzono katalog wydatków kwalifikowanych podlegających wsparciu.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu dla projektów wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania ulg i dotacji, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, w szczególności pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł;
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania ulg i dotacji;
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, skonstruowaniu umowy konsorcjum i podwykonawstwa;
 • przygotujemy wniosek/deklarację/dokumentację o finansowe wsparcie projektu;
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny;
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia prosimy o kontakt.

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie