Jest 1 czerwca 2020 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu „Podatkowe podsumowanie tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

Podmiotem zobowiązanym do pobrania WHT jest faktyczny dysponent wypłacanych środków

W wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. (sygnatura akt I SA/Bd 653/19) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że decydujące o statusie płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego jest bycie faktycznym dysponentem środków wypłacanych z tytułu świadczeń podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W konsekwencji, gdy polskie przedsiębiorstwo nabywa usługi reklamowe od zagranicznego podmiotu poprzez pośrednika, ale wynagrodzenie przelewane jest bezpośrednio na konto zagranicznego podatnika a rola pośrednika sprowadza się tylko do nadzorowania kampanii reklamowej, to podmiotem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku będzie polskie przedsiębiorstwo. Natomiast jeśli wynagrodzenie będzie przelewane zagranicznemu podatnikowi przez pośrednika to podmiotem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku będzie ten pośrednik.

Świadczenie postojowe nie jest uwzględniane w ewidencji podatkowej

Świadczenie postojowe otrzymane przez przedsiębiorcę w związku z epidemią COVID-19 nie musi być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Świadczenie to traktowane jest jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który powstaje w momencie jego otrzymania. Na mocy Tarczy antykryzysowej zostało ono zwolnione z podatku dochodowego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przychody związane z działalnością gospodarczą, ale zwolnione z podatku dochodowego nie są uwzględniane ani w pozycji 7 podatkowej księgi (wartość sprzedanych towarów i usług), ani w poz. 8 (pozostałe przychody), a co za tym idzie również w pozycji 9 (razem przychód). Mogą one zostać uwzględnione w poz. 18 księgi (Uwagi). 

Termin na wdrożenie JPK_VAT zostanie przedłużony do 1 października 2020 r.

28 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów w komunikacie prasowym poinformowało o przesunięciu wdrożenia nowego pliku JPK dla VAT (JPK_V7M i JPK_V7K) dla wszystkich podatników na 1 października 2020 r. Odpowiednie przepisy znalazły się w projekcie tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0., która ma zostać niebawem przyjęty przez Sejm (najprawdopodobniej na posiedzeniu 3 czerwca 2020 r.).

IFT-2R co do zasady należy złożyć do końca maja

29 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych. Zgodnie z rozporządzeniem termin na złożenie informacji IFT-2R został co do zasady przedłużony do końca siódmego (pierwotnie piątego) miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat podlegających raportowaniu.

Podatkowe znaczenie obniżki stóp procentowych

28 maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej ponownie obniżyła wysokość stóp procentowych NBP w tym m.in. stopę referencyjną do poziomu 0,10% w skali rocznej (wcześniej 0,50%). Zmiana ta powoduje, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej, zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego nie może przekroczyć w stosunku rocznym 7,2%. Może to mieć istotny wpływ na wysokość odsetek w przypadku pożyczek wewnątrzgrupowych. Dlatego rekomendowana jest ponowna weryfikacja oprocentowania takich pożyczek. Dodatkowo, zmiana ta wpływa na wysokość limitu hipotetycznych kosztów finansowania zewnętrznego (ang. notional interest deduction) czy wysokość obniżki kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku zapłaty VAT w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku.