Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla pracodawców

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla pracodawców

Tarcza antykryzysowa to szereg rozwiązań zaproponowanych przez rząd, który ma na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii koronawirusa w Polsce.

1000
Budynek przedsiębiorstwa

Czym jest Tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa jest to pakiet rozwiązań zarówno dla pracowników jak i pracodawców, który ma ich wspomóc w walce z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Podstawowe założenia Tarczy antykryzysowej opierają się na pięciu filarach:

 1. Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 2. Finansowanie przedsiębiorców,
 3. Ochrona zdrowia,
 4. Wzmocnienie systemu finansowego,
 5. Inwestycje publiczne.

W skład Tarczy antykryzysowej wchodzą następujące ustawy:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
 2. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

W niniejszej publikacji omówimy podstawowe rozwiązania przyjęte w ramach ochrony miejsc pracy oraz bezpieczeństwa pracowników mające na celu utrzymanie zatrudnienia w zakładach pracy oraz zapobieżenie zwolnieniom. 

Rozwiązania dla pracowników

Jednym z rozwiązań przewidzianych w Tarczy antykryzysowej jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przyjęte rozwiązania umożliwiają osobom ubezpieczonym pobieranie go przez kolejne 14 dni. Przypominamy, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom opiekującym się:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki,
 • dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

w sytuacji zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz innej placówki albo przez okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Drugim rozwiązaniem jest wprowadzenie świadczenia postojowego dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jak i osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

Kolejnym rozwiązaniem przewidzianym w Tarczy antykryzysowej jest zwolnienie pracowników młodocianych z odbywania przygotowania zawodowego. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty pracodawca ma obowiązek zwolnić młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Rozwiązania dla pracodawców

Tarcza antykryzysowa wprowadzania rozwiązania dla pracodawców, które mają im pomóc w utrzymaniu miejsc pracy – jednym z podstawowych punktów Tarczy antykryzysowej jest dofinansowanie z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przyjęte przepisy przewidują, iż przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych:

 1. przestojem ekonomicznym albo
 2. obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19, na zasadach określonych w Ustawie.

Świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmują również swoim zakresem środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Zwracamy uwagę, iż warunkiem ubiegania się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie jest spełnienie wskazanych przez ustawodawcę kryteriów:

 1. spadek obrotów gospodarczych,
 2. niezalegania w należnościach publicznoprawnych,
 3. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 4. zawarcie porozumienia z pracownikami w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Kolejnym rozwiązaniem dla pracowników jest wprowadzenie możliwości uelastycznienia przez pracodawcę czasu pracy. Przyjęte przepisy przewidują, iż u pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz który nie zalega w regulowaniu należności publicznoprawnych, dopuszczalne jest:

 1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin i tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
 2. zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszcza się przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,
 3. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

Na co warto jeszcze zwrócić uwagę?

Poniżej, przedstawiamy inne rozwiązania wynikające z Tarczy antykryzysowej, którym warto poświęcić chwilę uwagi:

 1. odroczenie terminu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 2. zmiany dla pracowników zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej,
 3. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich przedsiębiorstwach,
 4. zawieszenie wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych.

Zespół Kancelarii KPMG Law stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie