Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.05 - 28.05.2018

Podatkowe podsumowanie tygodnia 21.05 - 28.05.2018

Jest 28 maja 2018 r. Zapraszamy do kolejnego odcinka „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

1000
Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Ochrona interesów podatnika: Zapłata kwoty na podstawie ugody a koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 22 maja 2018 r. (sygn. akt: III SA/Wa 1023/18) wydał wyrok, w którym uznał, że zapłata kwoty wynikającej z zawartej ugody, może stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodu. Sąd podkreślił, że w przedmiotowej sprawie podatnik wprost wskazywał, że zapłacona kwota nie stanowiła odszkodowania lub kary umownej, a jej poniesienie miało na celu zminimalizowanie strat. W związku z powyższym, sąd zgodził się ze stanowiskiem podatnika stwierdzając, że wydatek ten należy uznać jako zabezpieczenie źródła uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT.

Ceny transferowe: Zmiany w zakresie uproszczonego sprawozdania PIT-TP

Jak wynika z projektu rozporządzenia z 23 maja 2018 r. Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wzór uproszczonego sprawozdania PIT-TP zostanie dostosowany do zmian związanych z wydłużeniem terminu na złożenie sprawozdania. Zmiany dotyczą podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podmiotów dokonujących płatności na rzecz podmiotów z tzw. rajów podatkowych. Określenie nowego formularza jest bezpośrednio związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 marca 2018 r. ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

 

CIT: Zwrot przedmiotu depozytu w ramach datio in solutum neutralny na gruncie CIT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 24 maja 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 296/18), po stronie depozytariusza nie powstanie przychód na gruncie CIT, jeżeli zamiast przedmiotu objętego depozytem nieprawidłowym otrzyma on inne rzeczy, w tym rzeczy oznaczone co do gatunku bądź środki finansowe. Jak wskazał WSA, w przypadku gdy w miejsce świadczenia wynikającego z umowy depozytu nieprawidłowego zostanie spełnione świadczenie zastępcze (datio in solutium) o charakterze niepieniężnym lub pieniężnym, nie dojdzie do modyfikacji podstawowego stosunku zobowiązaniowego. W konsekwencji, przychód nie powstanie ani po stronie deponenta, ani depozytariusza.

VAT: Świadczenie z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej a VAT

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z 23 maja br. (sygn. akt. III SA/Gl 159/18), świadczenie pieniężne płacone z tytułu odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży stanowi w analizowanym przypadku wynagrodzenie za świadczenie usługi wynikającej z łączących strony więzów obligacyjnych oraz przewidzianej wprost w postanowieniach umowy. Zdaniem bowiem Sądu, w związku z tym, iż w umowie przedwstępnej umówiono się, że zarówno spółka, jak i sprzedający mogą odstąpić od umowy, czyli uwolnić się od węzła obligacyjnego wynikającego z umowy przedwstępnej płacąc odstępne, to należy traktować to jako odpłatne świadczenie usług spełniające przesłanki określone w art. 8 ust. 1 ustawy VAT podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Pozostałe zagadnienia: Sprzęt komputerowy wykorzystywany do prac biurowych nie podlega podatkowi u źródła

W wyroku z dnia 18 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1394/16) NSA wskazał, że przez „urządzenie przemysłowe” na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego należy rozumieć „składnik majątku pełniącego pomocniczą funkcję w ramach procesu przemysłowego rozumianego jako ciąg działań mechanicznych lub chemicznych służących do masowej produkcji towarów” sprzęt komputerowy wykorzystywany do prac biurowych takim urządzeniem nie jest. Tym samym sprzęt taki nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie