W KPMG ścieżka kariery jest jasna i precyzyjna, a nasi pracownicy mają realny wpływ na jej przebieg. Wraz z końcem roku finansowego przychodzi czas na podsumowanie pracy, zaangażowania i realizacji zadań pracowników. Każdy z nich otrzymuje feedback od swojego performance managera, który również jest odpowiedzialny za ustalenie celów, planów rozwoju pracownika, harmonogramu szkoleń na kolejny rok finansowy. Jest to również podstawa do przyznania awansu i nagród uznaniowych.

Ścieżka kariery.
Praktykant

Studenci oraz absolwenci uczelni wyższych rozpoczynają karierę w KPMG na stanowisku Praktykanta. Biorą udział w licznych szkoleniach, podczas których zdobywają wiedzę na temat specyfiki pracy oraz stosowanych przez nas narzędzi i metodologii. Jako członkowie zespołów projektowych, wykonują swoje zadania, mogąc liczyć na wsparcie starszych stażem pracowników, a także elastyczne godziny pracy dostosowane do planu zajęć na studiach.

Asystent/Konsultant

Praktykanci, którzy sprawdzili się na praktykach otrzymują propozycję zostania w KPMG na stanowisku Asystenta/Konsultanta. Wiąże się to już z większą odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem.

Starszy Asystent/Konsultant

Pracownicy z conajmniej dwuletnim doświadczeniem awansują na stanowisko Starszego Asystenta. Osoba na tym stanowisku koordynuje pracę zespołu projektowego, w którym wykonuje również swoje zadania merytoryczne.

Supervisor

Po kolejnym roku następuje awans na stanowi sko Supervisor, które wymaga większej samodzielności w działaniu i przygotowuje do roli Managera.

Manager

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia na poprzednim stanowisku daje możliwość awansu na stanowisko Managera. Nadzoruje on pracę wielu zespołów projektowych i dba o rozwój zawodowy pracowników z nim współpracujących. Manager ma przypisaną grupę klientów i jest odpowiedzialny za realizacje prac na ich rzecz.

Starszy Manager

Na stanowisko Starszego Managera awansuje doświadczony Manager, specjalista w swojej dziedzinie, który wyznacza kierunek działań swoich zespołów i podejmuje już strategiczne decyzje. Zarządza współpracą z bardzo szerokim gronem klientów.

Dyrektor

Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku Senior Manager może owocować promocją na stanowisko Dyrektora. Reprezentuje firmę w kontaktach ze strategicznymi klientami, a także buduje własny portfel klientów. Zarządza również departamentem lub jego wydzieloną częścią i dba o rozwój zawodowy pracowników departamentu.

Partner

Partner podejmuje strategiczne decyzje, dba o pozycje rynkową firmy, bierze odpowiedzialność za zapewnienie najwyższej jakości realizowanych prac i wyniki osiągane w działach, za które jest odpowiedzialny.