• Renata Kulpa, autor |
  • Małgorzata Czyżewska, autor |
2 min

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniło kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 33 grupach działalności. ZUS ustali wysokość nowej składki wypadkowej tylko niektórym płatnikom składek – ci, którzy nie przekazywali informacji ZUS IWA za trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok składkowy są zdani na siebie.

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe stanowi ochronę dla osób ubezpieczonych, które podczas wykonywania obowiązków służbowych uległy wypadkowi lub u których stwierdzono chorobę zawodową. Ubezpieczeniu temu podlegają obowiązkowo osoby objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe finansuje tylko płatnik składek, ze środków własnych, a jej wysokość dla ustala ZUS na podstawie informacji ZUS IWA za trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok składkowy. Płatnicy składek, którzy z uwagi na brak takiego obowiązku, nie złożyli w ZUS informacji ZUS IWA za wskazany okres, są zobowiązani do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, płatnicy składek zostali podzieleni na dwie grupy w zależności od ilości osób zgłaszanych do ubezpieczenia: nie więcej niż 9 oraz 10 i więcej ubezpieczonych.

Płatnicy należący do pierwszej z tych grup oraz ci, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON (bez względu na liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego) płacą składkę wypadkową obliczoną zgodnie ze stopą zryczałtowaną w wysokości 1,67%. Stopa ta odpowiada 50% najwyższej stopy procentowej ustalanej na dany rok składkowy dla danej grupy działalności.

Z kolei płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 pracowników, zapłacą składkę zgodnie ze stopą procentową określoną przez ZUS dla grupy działalności deklarowanej przez płatnika w informacji ZUS IWA z uwzględnieniem wskaźnika korygującego (ustalanego poprzez porównanie kategorii ryzyka ustalonej dla danego płatnika z kategorią ryzyka dla grupy działalności, do której płatnik należy ze względu na rodzaj wykonywanej przeważającej działalności wg PKD).

Natomiast stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek, którzy samodzielnie ustalają jej wysokość, jest określana dla grupy działalności płatnika w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r.

Zmiany wysokości składki wypadkowej od 1 kwietnia 2024 r.

1 kwietnia 2024 r. uległy zmianie kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe w 33 grupach działalności, w tym w 32 grupach działalności stawki zostały obniżone, a w jednej (wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego) – obniżone. W pozostałych 31 grupach działalności stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostały niezmienione.
Powyższe informacje mają szczególne znaczenie dla płatników składek, którzy samodzielnie wyliczają ich wysokość: brak świadomości podwyższenia wysokości składki, a w konsekwencji – niedopłata, skutkować będzie koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Powinni oni zatem upewnić się czy zmiana nie dotyczy ich grupy działalności.