• Grzegorz Wójcik, autor |
  • Kinga Masilunas, autor |
2 min

Dyrektywa dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, które będą musiały wprowadzić procedury należytej staranności we wszystkich obszarach ESG, w tym przeciwdziałanie pracy dzieci i wyzyskowi pracowników, a także odpowiedzialność wobec środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i ochrona bioróżnorodności.

Dyrektywa CSDD - odpowiedzialność prawna związaną z naruszeniami praw człowieka i środowiska

W obliczu rosnącej świadomości społecznej i ekologicznej, Rada Unii Europejskiej 15 marca 2024 r. zatwierdziła Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (,,CSDDD”), która ma na celu wzmocnienie odpowiedzialności korporacji za ich działania wpływające na prawa człowieka i środowisko. Dyrektywa CSDD nakłada na firmy odpowiedzialność prawną związaną z naruszeniami praw człowieka i środowiska w ich łańcuchu dostaw. Dyrektywa dotyczy dużych i średnich przedsiębiorstw, które będą musiały wprowadzić procedury należytej staranności we wszystkich obszarach ESG, w tym przeciwdziałanie pracy dzieci i wyzyskowi pracowników, a także odpowiedzialność wobec środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu i ochrona bioróżnorodności.

Kto jest objęty Dyrektywą CSDDD?

Dyrektywa CSDDD obejmować będzie przedsiębiorstwa posiadające powyżej 1000 pracowników oraz roczne przychody przekraczające 450 milionów EUR. Jest to istotna zmiana kryteriów kwalifikacyjnych, która zawęża zakres obowiązujących podmiotów w porównaniu do wcześniejszego projektu dyrektywy. Według szacunków, nowe progi będą oznaczać, że około 5500 firm będzie objętych zakresem dyrektywy, czyli o prawie 70% mniej niż w przypadku kompromisu politycznego osiągniętego w grudniu. 

Jakich działań wymaga Dyrektywa CSDDD?

Przedsiębiorstwa objęte omawianą Dyrektywą zobowiązane będą m.in. do:

  1. utworzenia polityki w zakresie należytej staranności;
  2. utworzenia procedur zgłaszania naruszeń;
  3. monitorowania skuteczności wprowadzonych polityk i środków należytej staranności;
  4. podawania publicznie informacji dotyczących stosowania należytej staranności.

Nadzór oraz sankcje dotyczące przedsiębiorstw

Unijna dyrektywa, wedle jej aktualnego projektu, który to jednak nie został oficjalnie opublikowany, nałoży na duże przedsiębiorstwa z UE oraz duże przedsiębiorstwa spoza UE generujące znaczące przychody w UE prawnie egzekwowalne obowiązki w zakresie należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom lub ich łagodzenia oraz zakończenia lub zminimalizowania faktycznego negatywnego wpływu na prawa człowieka i środowisko. Przepisy dotyczące należytej staranności będą egzekwowane za pomocą znacznych kar administracyjnych i nakazów egzekucyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów.

Pragniemy zaznaczyć, że Dyrektywa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski, a więc konieczne są dalsze prace, celem jej przyjęcia.