• Agnieszka Jóźwiak, autor |
  • Anna Panek, autor |
2 min

Od 25 marca 2024 roku zmienia się definicja wynagrodzenia podlegającego potrąceniu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Celem tej zmiany jest usprawnienie egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikowi z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacanych przez pracodawcę.

W marcu 2023 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na długie, 12-miesięczne vactio legis, zmiany modyfikujące definicję wynagrodzenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz określającego zakres ochrony tego świadczenia wchodzą życie dopiero od 25 marca 2024 roku.

Rozszerzenie rodzajów środków pieniężnych podlegających egzekucji w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

Przed zmianą (do 25 marca 2024 r.)

Po zmianie (od 25 marca 2024 r.)

Przez pojęcie wynagrodzenia należało rozumieć wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymywał okresowe świadczenia pieniężne.

Przez pojęcie wynagrodzenia należy rozumieć wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Zmiana polega więc na ujęciu w definicji wynagrodzenia również świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.  Tym samym rozszerzono listę środków finansowych jakie mogą podlegać egzekucji. Zdaniem ustawodawcy modyfikacja ta była niezbędna w celu uniknięcia konieczności oddzielnej egzekucji wierzytelności z tytułu pracy wykonywanej przez pracownika oraz z tytułu innych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę, u którego zostało zajęte wynagrodzenie za pracę, a także w celu zapewnienia ciągłości procedury egzekucyjnej.

Należy zaznaczyć, że świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa będą podlegały zajęciu przez administracyjny organ egzekucyjny w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (a nie tak jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, które podlega egzekucji na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy).