• Adam Szmyt, autor |
2 min

W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną (nr DD8.8203.1.2021), w której objaśnia stosowanie art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy PIT oraz art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT. MF potwierdził, że świadczenia wypłacane przez pracodawcę w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika mogą stanowić koszty kwalifikowane odliczane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej.

Fiskus vs sądy

Kwestia możliwości uwzględnienia składników wynagrodzenia takich jak świadczenia urlopowe i chorobowe jako koszt kwalifikowany przez lata budziła wątpliwości wśród podatników. Organy podatkowe niejednokrotnie twierdziły, że jako koszty kwalifikowane ulgi B+R nie można zaliczyć tego rodzaju świadczeń, gdyż czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R odnosi się do czasu faktycznie poniesionego na ten cel. W rezultacie kwoty wynagrodzeń i składek przypisane proporcjonalnie do dni nieobecności pracownika nie powinny, zdaniem organów, podlegać odliczeniu w ramach ulgi B+R.

Z powyższym podejściem nie zgadzały się sądy administracyjne, które w zdecydowanej większości przyznawały rację podatnikom. Wskazywały, że wynagrodzenia za czas urlopu lub choroby stanowią należności z tytułu stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT. Do tego przepisu odwołują się z kolei bezpośrednio regulacje dotyczące ulgi B+R. Konsekwentnie, czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika jest immanentnie związany ze stosunkiem pracy, a co za tym idzie, przepisy nie wyłączają tego rodzaju składników wynagrodzeń z kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej. 

Minister Finansów wyjaśnia (część) wątpliwości

Po latach wątpliwości i licznych sporów prawnych MF wydał interpretację ogólną, która upraszcza stosowanie prawa w tym zakresie i pozwoli uniknąć wieloletniego oczekiwania przez część podatników na korzystne wyroki sądów.

MF podkreślił, że należności za urlop i chorobę są częściami składowymi wynagrodzenia i mogą być uwzględniane w ramach rozliczenia ulgi BR. W treści interpretacji wskazał, że "nie ma zatem podstaw prawnych do wyłączenia z katalogu kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należności poniesionych przez pracodawcę, stanowiących, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, przychód pracownika realizującego działalność badawczo-rozwojową, a uzyskanych, gdy nie świadczy on pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności.”

Wydaną interpretację należy więc ocenić pozytywnie. Niestety nie odpowiada ona na wszystkie wątpliwości związane z tematem absencji pracowników. Przykładowo, nadal nie została wyjaśniona kwestia pracowników, którzy nie poświęcają całości czasu pracy na czynności BR. Uwzględnienie ich wynagrodzenia za czas absencji w uldze BR jest zatem nadal tematem otwartym, który będzie rozstrzygany przez organy podatkowe.

Jesteśmy gotowi, żeby wesprzeć Państwa we właściwym wdrożeniu ulgi badawczo-rozwojowej. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły naszego kompleksowego wsparcia.