• Karol Mąka, autor |
 • Patrycja Sołtysik, autor |
10 min

Wciąż niewielu podatników korzysta z ulgi na robotyzację, a jej zastosowanie przyczynia się do znacznego ograniczenia zobowiązania podatkowego.

Ulga na robotyzację stanowi także ciekawą alternatywę dla dotacji na robotyzację dla tych podatników, którzy zainwestowali w robotyzację zakładów przemysłowych w poprzednich latach przez co nie zdołali uzyskać stosownego wsparcia dotacyjnego na wskazane wydatki. Nie wymaga ona również przygotowania sformalizowanej dokumentacji, ewidencji itp., konieczne jest jednak wykazanie (na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej) spełnienia przesłanek do skorzystania z ulgi. Jakie są to przesłanki i jak są one rozumiane przez organy podatkowe – tego dowiecie się z niniejszego artykułu.

Ulga na robotyzację w praktyce: definicja robota przemysłowego w ujęciu organów podatkowych

Ulga na robotyzację to stosunkowo nowy instrument obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. i umożliwia dodatkowe odliczenia 50% wydatków na robotyzację poniesionych w latach 2022-2026.

Kosztami podlegającymi dodatkowemu odliczeniu mogą być przede wszystkim wydatki na nabycie lub leasing wyłącznie nowych robotów przemysłowych i maszyn z nimi powiązanych, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do uruchomienia i oddania do używania robota czy wydatki na usługi szkoleniowych dot. tych robotów czy maszyn.

Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Zatem, z punktu widzenia możliwości skorzystania z ulgi na robotyzację kluczowa jest właściwa identyfikacja maszyn pod kątem spełniania w/w definicji robota przemysłowego. Z uwagi na nieostry charakter definicji niezmiernie istotna jest analiza wypracowanego podejścia przez organy podatkowego na bazie wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) interpretacji indywidualnych.

Robot przemysłowy okiem organów podatkowych

Poniżej przeanalizowaliśmy podejście organów w zakresie części cech charakteryzujących robota przemysłowego, niemniej jednak, aby uznać maszynę za robota przemysłowego niezbędne jest przeprowadzenie każdorazowo wnikliwej analizy pod kątem spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w Ustawie CIT. W tym przypadku konieczne jest połączenie wiedzy technicznej w przedmiocie funkcjonowania robota z wiedzą podatkową w zakresie sposobu interpretowania pojęć użytych w Ustawie CIT. Niestety nie zawsze pojęcia techniczne będą tożsame z nomenklaturą podatkową.

1. Przemysłowy, czyli jaki?

Przez robota przemysłowego rozumie się maszynę „dla zastosowań przemysłowych”. Restrykcyjne podejście organów podatkowych każe ograniczyć maszyny „dla zastosowań przemysłowych” tylko do maszyn przeznaczonych do „bezpośredniej produkcji”, rozumianej jako wąski etap wytwarzania towaru. Przyjmując takie podejście, roboty wykorzystywane do celów magazynowych, logistycznych czy też przy konfekcjonowaniu produktów nie będą spełniały definicji robota przemysłowego.

Natomiast w ocenie sądów administracyjnych pojęcie to należy odnosić do produkcji towarów, rozumianej jako cały proces produkcyjny, czyli również np. etap pakowania i przygotowania do sprzedaży będący końcowym etapem produkcji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach z dnia 12 lipca 2023 r. sygn. I SA/Gl 119/23, interpretacja indywidualna DKIS z dnia 1 września 2023 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.264.2023.1.DD, z dnia 18 lipca 2023 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.339.2023.1.KW). Niemniej w zakresie maszyn wykorzystywanych w procesie logistyczno-magazynowym podejście sądów i organów jest zbieżne: zarówno sądy administracyjne, jak i organy nie chcą uznać tych robotów za mające zastosowanie przemysłowe (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 grudnia 2023 r. sygn. I SA/Łd 801/23, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 r. sygn. I SA/Po 52/23).

2. Maszyna w leasingu zwrotnym jest nowa czy używana?

Na pytanie, czy robot przemysłowy leasingowany w ramach tzw. leasingu zwrotnego jest robotem nowym czy używanym, może być ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, gdyż nawet sam DKIS ma w tym zakresie podzielone zdanie.

Z jednej strony DKIS uważa, że okoliczność zbycia maszyny leasingodawcy, a następnie zawarcie umowy na korzystanie z niej na podstawie umowy leasingu pozbawia ją cechy „fabrycznej nowości”, co w konsekwencji odbiera podatnikom prawo do rozpoznania kosztów wynikających z takiej umowy w kosztach kwalifikowanych ulgi na robotyzację (por. interpretacja indywidualna DKIS z dnia 30 grudnia 2022 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.72.2022.3.MW/MR oraz z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.73.2022.4.MW/KS).

A z drugiej (i to tego samego dnia) wskazuje, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od maszyny oraz odsetkowa część raty leasingowej z tytułu korzystania z maszyny w ramach zawartej umowy leasingu finansowego zwrotnego zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w latach 2022-2026, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu poniesione na robotyzację w rozumieniu odpowiednio art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a oraz pkt 4 Ustawy CIT (por. interpretacja indywidualna DKIS z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.492.2022.2.AW oraz z dnia 25 lipca 2023 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.325.2023.2.SG).

3. Na jaką skalę konieczna jest wymiana danych w formie cyfrowej?

Do spełnienia przesłanki wymiany danych w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania wystarczającym jest wymienianie danych w formie cyfrowej pomiędzy wewnętrznymi urządzeniami maszyny, np. panelem sterującym (sterownikiem) i ramieniem robota:

 • w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 22.12.2022 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.652.2022.1.DP organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy twierdzącego, że maszyny, które „wymieniają dane w formie cyfrowej pomiędzy urządzeniami, które są w niej zabudowane, między innymi: ramiona robocze, stół wejściowy, projektor, układ bezpieczeństwa (sterownik i kurtyny), blok (…). Wszystkie te uprzedzenia przesyłają do sterownika dane, tam są one zbierane i przetwarzane. Ma to na celu zdalne sterowanie, programowanie i monitorowanie poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Maszyn” spełniają definicję robota przemysłowego;
 • w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 29.12.2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.492.2022.2.AW organ zgodził się na kwalifikację maszyny jako robota przemysłowego opisanego w następujący sposób: „maszyna, o której mowa we wniosku, wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami diagnostycznymi lub monitorującymi (Przepływ azotu; temperaturę cyny w tyglu; moc pompy do regulacji wysokości fali lutowniczej; moc promienników do podgrzewania płyt PCB; czas cyklu pracy; kontrola typu narzędzia; ocena jakości fali lutowniczej) w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania.”.

4. Jak wygląda połączenie z systemami teleinformatycznymi?

Analizując stanowiska organów podatkowych można dojść do wniosku, że do pozytywnej oceny przesłanki połączenia z systemem teleinformatycznym nie jest wymagane stałe połączenie danej maszyny z systemem teleinformatycznym, a wystarczającym jest, aby robot posiadał możliwość połączenia go z ww. systemem np. za pomocą pamięci przenośnej.

Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 29.12.2022 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.73.2022.4.MW DKIS zaaprobował stanowisko podatnika zgodnie z którym robot przemysłowy spełniał przesłankę połączenia z systemem teleinformatycznym za pomocą pamięci USB: „Wymiana danych w formie cyfrowej w celach programowania odbywa się poprzez panel, do którego można podłączyć pamięć USB i przekazać w formie cyfrowej dane do zaprogramowania pod konkretny projekt. Następnie dzięki wgranemu oprogramowaniu wymiana danych z panelu do Robota (a konkretnie jego elementów takich jak sterowniki, przetworniki, czujniki) odbywa się w formie cyfrowej. (…) Podłączenie pamięci USB do Stacji pozwala na połączenie z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne Wnioskodawcy, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów.

5. Integracja robota z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym przy udziale człowieka?

Zintegrowanie robota z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym oznacza, że robot powinien wykonywać pewną część procesu produkcji rozumianego jako określoną całość składającą się z działań wykonywanych w zakładzie produkcyjnym w celu wytworzenia (z materiałów, półwyrobów, części maszyn i ich zespołów) gotowych wyrobów, które są konieczne dla tego procesu produkcji i współzależne od działań wykonywanych przez inne maszyny biorące w nim udział. Przykładowo zatem maszyna zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym powinna umożliwiać dokonanie czynności przez kolejną maszynę lub odwrotnie.

Dla spełnienia analizowanej przesłanki możliwy jest zgodnie z podejściem organów podatkowych udział pracownika w zintegrowaniu maszyn w cyklu produkcyjnych – np. poprzez przenoszenie surowców, detali do poszczególnych maszyn (robotów) lub uruchamianie poszczególnych maszyn w celu wykonania określonego zadania. Podejście takie potwierdził DKIS w interpretacjach indywidualnych z dnia 22 maja 2023 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.140.2023.1.MBD oraz z dnia 31.08.2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK.

Czy ulgę na robotyzację rozliczamy w momencie nabycia czy w czasie amortyzacji robota?

Oprócz przywołanych powyżej przykładów wątpliwości w zakresie definiowania robota przemysłowego w ostatnim czasie pojawiły się również dylematy w zakresie momentu odliczenia kosztów robotyzacji (dot. środków trwałych) Zgodnie z dominującą wykładnią organów podatkowych dodatkowemu odliczeniu w ramach ulgi na robotyzację podlegają odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytych przez podatników środków trwałych (por. interpretacja indywidualna DKIS z dnia 31 sierpnia 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.212.2022.4.BK, z dnia 31 sierpnia 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.221.2022.2.AW, z dnia 27 września 2022 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.452.2022.2.JKU i z dnia 10 października 2022 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.465.2022.1.AR).

Przykładowo zakupiona przez podatnika w 2021 r. wtryskarka za 1.000.000,00 zł amortyzowana według rocznej stawki amortyzacyjnej wynoszącej 14%, w przypadku uznania jej za robota przemysłowego w myśl Ustawy CIT, pozwoli podatnikowi na odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowo:

 1. w 2022 r. 70.000,00 zł kosztów (50% kosztów amortyzacji wtryskarki),
 2. w 2023 r. 70.000,00 zł kosztów (50% kosztów amortyzacji wtryskarki),
 3. w 2024 r. 70.000,00 zł kosztów (50% kosztów amortyzacji wtryskarki),
 4. w 2025 r. 70.000,00 zł kosztów (50% kosztów amortyzacji wtryskarki),
 5. w 2026 r. 70.000,00 zł kosztów (50% kosztów amortyzacji wtryskarki),

co daje łącznie 350.000,00 zł dodatkowego odliczenia i w rezultacie 66.500,00 zł oszczędności podatkowej (w przypadku podatników opodatkowanych 19% stawką CIT). 

Pomimo jednolitej linii interpretacyjnej organów podatkowych WSA w Warszawie w nieprawomocnym wyroku z dnia 21 grudnia 2023 r. o sygn. akt: III SA/Wa 1993/23 wyraził pogląd, zgodnie z którym podatnicy, którzy spełniają warunki do zastosowania ulgi na robotyzację mają prawo do odliczenia 50% kosztów poniesionych na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn, urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych oraz innych urządzeń, systemów i usług funkcjonalnie z nimi związanych jednorazowo w roku nabycia tych przedmiotów. Sąd uznał, że bez znaczenia pozostaje fakt, że będą stanowiły one środki trwałe, ponieważ odliczeniu podlegają koszty nabycia tych przedmiotów, a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne. Podobne do zaprezentowanego przez WSA w Warszawie stanowisko zostało wyrażone tylko w jednej znanej nam interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 25 sierpnia 2022 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.305.2022.2.AR.

Stanowisko przedstawione przez WSA w Warszawie sprowadza się zatem do tego, że ulgą mogą zostać objęte tylko te roboty przemysłowe, które zostały nabyte w okresie obowiązywania ulgi, tj. w latach 2022-2026, wbrew stanowisku organów, że ulgą mogą zostać objęte także maszyny nabyte przed 2022 r. Rozwiązania spornej kwestii można oczekiwać w rozstrzygnięciu przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Pomimo wymienionych powyżej zawirowań interpretacyjnych, warto rozważyć skorzystanie z ulgi na robotyzację, gdyż może przyczynić się do ograniczenia zobowiązania podatkowego. Mimo to wciąż niewielu podatników z ulgi skorzystało - w rozliczeniu rocznym za 2022 r. ulgę rozliczyło jedynie 291 podatników (141 rozliczających PIT i 150 - CIT). Dla celów wdrożenia, w naszej ocenie konieczna jest współpraca działów księgowych z działami technicznymi tak aby definicje podatkowe w spójny sposób przełożyć na aspekty techniczne funkcjonowania robotów przemysłowych – biorąc jednocześnie pod uwagę aktualne stanowisko organów podatkowych.

Ponadto, ulga na robotyzację stanowi ciekawą alternatywę dla dotacji na robotyzację dla podatników, którzy zainwestowali w robotyzację zakładów przemysłowych w poprzednich latach przez co nie zdołali uzyskać stosownego wsparcia dotacyjnego na wskazane wydatki. Nie wymaga ona również przygotowania sformalizowanej dokumentacji, ewidencji itp., konieczne jest jednak wykazanie (na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej) spełnienia przesłanek do skorzystania z ulgi.
 • Karol Mąka

  Karol Mąka

  autor, Menedżer, Doradca podatkowy, Dział Doradztwa Podatkowego

  Blog articles
 • Patrycja Sołtysik

  Patrycja Sołtysik

  autor, Starszy Konsultant, Doradca podatkowy, Dział Doradztwa Podatkowego

  Blog articles