• Renata Kulpa, autor |
  • Małgorzata Czyżewska, autor |
2 min

9 stycznia 2024 r. na posiedzeniu Komisji do Spraw Kontroli Państwowej zaprezentowano plan działalności PIP w 2024 r. Przedstawiony dokument powstał w wyniku analizy aktualnych problemów z obszaru ochrony pracy oraz zaleceń formułowanych przez Radę Ochrony Pracy i komisje sejmowe. Uwzględnia on także najnowsze zmiany przepisów oraz propozycje zgłoszone przez partnerów społecznych i instytucjonalnych.

Działania kontrolno-nadzorcze

Na rok 2024 Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała ogółem 60 tys. kontroli, co oznacza, że ich liczba będzie zbliżona do liczby kontroli przeprowadzonych w roku poprzednim. Zakłada się, że większość kontroli zostanie przeprowadzona w wyniku skarg skierowanych do PIP, natomiast kontrole planowe przewidziano w związku z technicznym bezpieczeństwem pracy w branżach:

  • odnawialnych źródeł energii,
  • ciepłowniczej i elektrociepłowniczej w kontekście zasilania paliwami stałymi,
  • magazynowania, sprzedaży i przetwórstwa złomu metali.

Przedmiotem kontroli ma być także przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy i urlopów wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, legalności zatrudnienia i delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, Państwowa Inspekcja Pracy będzie nadal prowadzić kontrole wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz kontrole ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Inspekcja planuje także weryfikację przestrzegania przepisów prawa pracy, które weszły w życie w 2023 r., tj. przepisów dotyczących  pracy zdalnej i nowych uprawnień rodzicielskich.

Działania doradczo-prewencyjne i promocyjne

Program działania PIP na rok 2024 przewiduje objęcie różnymi formami działań doradczo-prewencyjnych i promocyjnych przynajmniej 35 tysięcy podmiotów: pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i innych.

Jedną z nowości w tym obszarze będzie projekt informacyjny „Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy”, stanowiący wsparcie dla strategii działań kontrolno-nadzorczych dotyczących bezpiecznego stosowania substancji i mieszanin chemicznych w zakładach pracy.

Ponadto, w związku z przypadającą w tym roku 105. rocznicą utworzenia Inspekcji Pracy, zaplanowano cykl konferencji naukowych organizowanych na terenie całej Polski poświęconych najistotniejszym kwestiom związanym z zapewnieniem bezpiecznych i godnych warunków pracy w Polsce w kontekście nowych wyzwań, jakie stoją przed zmieniający się światem pracy.

Działania na arenie międzynarodowej

W planach Państwowej Inspekcji Pracy jest także jej dalszy aktywny udział w pracach organizacji międzynarodowych. Jak wskazano podczas posiedzenia Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, międzynarodowe kontakty PIP pozwalają na wymianę doświadczeń, korzystanie z dobrych praktyk oraz wymianę informacji, co bezpośrednio przekłada się na praktyczną sferę działalności Inspekcji, np. sposób egzekwowania i wdrażania implementowanych przepisów.