• Renata Kulpa, autor |
  • Małgorzata Czyżewska, autor |
2 min

Na podstawie rozwiązań przyjętych w ustawie covidowej, pewne obowiązki pracodawców, tj. obowiązku z zakresu badań medycyny pracy oraz szkoleń BHP zostały wstrzymane. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że pracodawcom został wyznaczony termin na wykonanie zaległych obowiązków. Ponieważ termin ten upłynie jeszcze przed końcem roku, przypominamy o konieczności wykonania odroczonego obowiązku, zwłaszcza że może ono być przedmiotem kontroli PIP.

Przywrócenie obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP

Okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służb, których realizacja została zawieszona na czas stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego, należy – zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – przeprowadzić do 28 grudnia 2023 r. Ustawodawca przewidział na realizację zaległych szkoleń długi, 180-dniowy termin dodatkowy, co mogło skutkować złudnym wrażeniem, że czasu na wypełnienie tego obowiązku jest ciągle dużo. Warto zatem przypomnieć, że wydłużony termin na przeprowadzenie zaległych szkoleń BHP właśnie dobiega końca i upłynie on jeszcze przed końcem roku 2023.

Formy szkolenia i sprawdzenie wiedzy z zakresu BHP

Okresowe szkolenia BHP mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, w tym realizowanego on-line, chyba że są one adresowane do pracowników na stanowiskach robotniczych. W tym ostatnim przypadku część szkolenia BHP obejmująca tzw. instruktaż stanowiskowy powinna być przeprowadzona na miejscu w zakładzie pracy.

Kontrola realizacji obowiązku szkoleniowego przez PIP

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeśli nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z powyższym, inspektorzy PIP skrupulatnie sprawdzają realizację obowiązku szkoleniowego w zakresie BHP poprzez weryfikację zaświadczeń o ukończeniu odpowiedniego kursu oraz kontrolę programu szkolenia BHP dla poszczególnych stanowisk pracy.

Wykonanie zaległych badań z zakresu medycyny pracy

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku spowodowało również przywrócenie obowiązków związanych z badaniami z zakresu medycyny pracy, które powinny zostać zrealizowane przez pracodawców niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 180 dni.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowają ważność jedynie do 28 grudnia 2023. Powoduje to konieczność skierowania pracowników na badania z zakresu medycyny pracy do 28 grudnia br.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora PIP niedopełnienia obowiązków w zakresie szkolenia BHP lub wykonania badań z zakresu medycyny pracy, na pracodawcę może zostać nałożony mandat karny w wysokości od 1000 zł do 2000 zł. W przypadku poważniejszych naruszeń sąd, na wniosek inspektora PIP, może nałożyć na pracodawcę karę do 30 000 zł.

By nie narazić się na powyższe kary warto zrealizować zaległe szkolenia i badania w ustawowym terminie – do jego upływu pozostały niecałe 3 tygodnie.