• Renata Kulpa, autor |
  • Patrycja Pokutycka, autor |

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 240) (dalej „ustawa nowelizująca”), telepraca może być stosowana przez okres nie przekraczający 6 miesięcy od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy, tj. od dnia 7 kwietnia 2023 r.

Stosowanie telepracy możliwe najpóźniej do 7 października br.

Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej,  pracodawca ma obecnie możliwość kontynuowania stosowania telepracy, jeśli jej zasady zostały uprzednio określone w:

  • porozumieniu,
  • regulaminie telepracy lub regulaminie pracy,
  • indywidualnym wniosku pracownika, złożonym przed 7 kwietnia 2023 roku.

Jednak po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli po 7 października b.r., stosowanie telepracy nie będzie już prawnie dozwolone na dotychczasowych zasadach. Ustawodawca nie przewidział bowiem przekształcenia telepracy w pracę zdalną z mocy prawa; tym samym telepracownik nie stanie się automatycznie pracownikiem pracującym zdalnie w rozumieniu przepisów obowiązujących po nowelizacji Kodeksu pracy.

Pracodawcy zamierzający kontynuować pracę zdalną powinni wdrożyć nowe regulacje w oparciu o nowe przepisy. 

Obowiązki pracodawców w związku ze zniesieniem telepracy

Okres przejściowy miał na celu dostosowanie umów o pracę, w których uzgodniono wykonywanie telepracy, a także regulacji wewnętrznych obowiązujących u pracodawców w tym zakresie (w szczególności regulaminów pracy) do nowego stanu prawnego.

Pracodawcy, którzy jeszcze nie podjęli żadnych kroków związanych z uchyleniem telepracy powinni niezwłocznie:

  • zmienić wewnątrzzakładowe regulacje związane z telepracą zastępując je regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej, lub/i
  • dokonać zmiany warunków zatrudnienia uzgodnionych w umowach o pracę na nowe, w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej,

o ile praca w tym trybie ma być kontynuowana przez pracowników.

Należy pamiętać, że zmiany regulacji wewnętrznych wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od ogłoszenia ich przez pracodawcę, w sposób u niego przyjęty.