• Michał Zagrodzki, autor |

Pandemia COVID-19 spowodowała, że firmy w bardzo krótkim czasie musiały dostosować się do nowej rzeczywistości. Próbie została poddana prawie każda tkanka organizacji, w tym elastyczność metod zarządzania, szczelność procedur bezpieczeństwa czy niezawodność systemów informatycznych.

Z punktu widzenia pracowników, wprowadzenie zdalnego trybu pracy wiązało się z koniecznością porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń, podjęcia nieistniejących dotąd obowiązków czy opanowania nowych sposobów komunikacji.

Wg GUS, ponad 93% organizacji w Polsce dostrzegło na początku pandemii jej negatywny wpływ na prowadzoną działalność. We wszystkich branżach znacząco ograniczono zamówienia na towary oraz usługi. Ponad 70% badanych podmiotów doświadczyło zatorów płatniczych lub ich nasilenia [1].

Konieczność zmierzenia się z narastającymi trudnościami często stanowi bodziec do rozwoju lub implementacji nowych technologii. W ramach odpowiedzi na wyzwania pandemii COVID-19, wiele firm postawiło na technologię RPA.

Czym jest RPA?

RPA (Robotic Process Automation) to zbiór narzędzi do tworzenia robotów programowych realizujących procesy biznesowe. RPA wyróżnia umiejętność naśladowania pracy człowieka poprzez działanie na interfejsach graficznych systemów oraz krótki czas wdrożenia.

Jeszcze przed pandemią, RPA było wg analiz Gartnera najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu IT [2]. Kilkunastoprocentowe tempo wzrostu wartości firm tworzących platformy RPA utrzymało się przez okres pandemii i wg szacunków do 2024 roku ma być na podobnym poziomie. Zasięg tej technologii stale rośnie – przewiduje się, że RPA będzie wykorzystywane w 90% dużych organizacji do końca 2022 roku, a do 2024 portfolio robotów RPA zostanie potrojone [3]

Efekty wdrożenia RPA

Badania przeprowadzane przed i w trakcie pandemii potwierdzają pozytywny wpływ wprowadzenia cyfrowych robotów do struktur firmowych. Prawie 60% badanych polskich organizacji stwierdziło, że zawdzięcza robotyzacji zachowanie ciągłości biznesu w trakcie pandemii. Około 50% ankietowanych wprowadziło w trakcie pandemii nowe roboty, a prawie połowa przypisuje RPA wzrost przetwarzanych zamówień [4].

Co ważniejsze, wpływ wdrożenia RPA wykracza poza aspekt finansowy. RPA w założeniu jest technologią mającą na celu wyręczenie pracowników ze żmudnych zadań, które odciągają ich od pracy kreatywnej i rozwojowej. W dłuższej perspektywie takie podejście powoduje ważne zmiany kultury organizacji – ankietowani użytkownicy RPA zauważali wzrost efektywności (86%), pozytywny wpływ na interakcje międzyludzkie (66%), wzrost zaangażowania w pracy (57%) oraz poprawę sposobu obsługi klientów (57%) [5].


Literatura

  1. Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – maj 2020 r. Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (Aneks), GUS, 22.05.2020 r.
  2. Market Share Analysis: Robotic Process Automation for 2019, Gartner, 26 May 2020
  3. Gartner Says Worldwide Robotic Process Automation Software Revenue to Reach Nearly $2 Billion in 2021, Gartner, 2020
  4. The Adoption of Robotic Process Automation Technology to Ensure Business Processes during the COVID-19 Pandemic, Sustainability, J.Siderska, 2021, https://doi.org/10.3390/su13148020
  5. The impact of RPA on employee experience, Forrester, 2019